Swietelsky AG

Whistleblowing

Systém pro oznamování možného protiprávního jednání

V Etickém kodexu SWIETELSKY jsme se zavázali k dodržování všech platných zákonů a pravidel. Proto se snažíme o to, abychom byli schopni co nejrychleji identifikovat a objasnit případná pochybení a přijmout nezbytná nápravná opatření. Základním předpokladem pro oznamování a objasňování možného protiprávního či nesprávného jednání v naší skupině společností je zajištění důvěrné komunikace.

Za tímto účelem společnosti v koncernu SWIETELSKY vedou v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), vnitřní oznamovací systémy, které k takovým oznámením slouží. Cílem těchto systémů, zavedených koncernem SWIETELSKY již na základě směrnic (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ze dne 23. října 2019 („Směrnice o whistleblowingu“), je vytvořit bezpečné prostředí, v němž se nikdo nebude obávat oznámit možná protiprávní jednání, o kterých se dozvěděl v rámci výkonu své práce či obchodního jednání. Taková oznámení nám umožní jejich efektivní nápravu a omezení případných z tohoto plynoucích škod.

Vedení společností koncernu SWIETELSKY proto vybízí všechny své zaměstnance a obchodní partnery, aby bez odkladu oznámili jakékoli podezření na možné protiprávní jednání či jiné pochybení.

Společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. mají zřízeny v souladu se ZOO samostatné a oddělené vnitřní oznamovací systémy. Tyto oznamovací systémy jsou zavedeny v souladu s Etickým kodexem SWIETELSKY a jsou také k dispozici všem zaměstnancům a obchodním partnerům společností skupiny SWIETELSKY v České republice s méně než 50 zaměstnanci, zejména SWIETELSKY Real Estate CZ s.r.o. a JB Stavební, s.r.o. Níže lze přejít k jednotlivým vnitřním oznamovacím systémům:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.