Swietelsky AG
 • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Whistleblowing

Systém pro oznamování možného protiprávního jednání

V Etickém kodexu SWIETELSKY jsme se zavázali k dodržování všech platných zákonů a pravidel. Proto se snažíme o to, abychom byli schopni co nejrychleji identifikovat a objasnit případná pochybení a přijmout nezbytná nápravná opatření. Základním předpokladem pro oznamování a objasňování možného protiprávního či nesprávného jednání v naší skupině společností je zajištění důvěrné komunikace.

Za tímto účelem společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. vede v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), vnitřní oznamovací systém, který k takovým oznámením slouží. Cílem tohoto systému, zavedeného koncernem SWIETELSKY již na základě směrnici (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ze dne 23. října 2019 („Směrnice o whistleblowingu“), je vytvořit bezpečné prostředí, v němž se nikdo nebude obávat oznámit možná protiprávní jednání, o kterých se dozvěděl v rámci výkonu své práce či obchodního jednání. Taková oznámení nám umožní jejich efektivní nápravu a omezení případných z tohoto plynoucích škod.

Vedení společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. proto vybízí všechny své zaměstnance a obchodní partnery, aby bez odkladu oznámili jakékoliv podezření na možné protiprávní jednání či jiné pochybení.

Vnitřní oznamovací systém byl zaveden v souladu s Etickým kodexem SWIETELSKY. Proto je současně k dispozici také všem zaměstnancům a obchodním partnerům společností skupiny SWIETELSKY v České republice s méně než 250 zaměstnanci dle § 8 odst. 3 ZOO, zejména SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., SWIETELSKY Real Estate CZ s.r.o. a JB Stavební, s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. přijímá oznámení i od osob, které pro ni nevykonávají práci či jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b) h) nebo i) ZOO.  

Oznámení lze podávat níže uvedeným osobám ustanoveným k prošetření oznámení dle ZOO, tzv. „příslušným osobám“, a sice:

 1. písemně
  • ideálně prostřednictvím webového systému (viz oranžový odkaz níže),
  • dopisem (doporučujeme zásilku do vlastních rukou výhradně jen adresáta)
 2. ústně
  • telefonicky mezi 9:00–16:00 hod. na zabezpečenou telefonní linku se záznamníkem; hovory budou nahrávány,
  • osobně po předchozí telefonické domluvě.

Příslušné osoby pro podání oznámení

Mgr. Jiří Pešák, právník závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno 
telefonní linka pro oznámení mezi 9:00–16:00 hod.: +420 296 177 712

Mgr. Bc. Jiří Chára, právník Divize pozemního stavitelství
SWIETELSKY stavební s.r.o.
centrála pozemního stavitelství
APEIRON Center, 3. patro, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
telefonní linka pro oznámení mezi 9:00–16:00 hod.: +420 296 177 712

Oznámení výše jmenovaným příslušným osobám prostřednictvím webového systému, který je dostupný nepřetržitě a odkudkoliv, lze podávat zde:

Systém nahlašování

Sdělíte-li příslušným osobám vaši identitu, smí ji sdělit pouze dalším příslušným osobám; jiné osobě ji nesmí bez vašeho písemného souhlasu prozradit, vyjma případů, kdy je příslušná osoba informaci o vaší identitě povinna poskytnout orgánům veřejné moci na základě příslušného zákona.

Pro konzultace přijatých oznámení, zejména při posuzování jejich důvodnosti a návrhů přijetí nápravných opatření jsou ustanoveny níže uvedené příslušné osoby:

Mgr. Kamila Beránková, právník centrály, Compliance a GDPR Officer
SWIETELSKY stavební s.r.o.
APEIRON Center, 4. patro, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

Mgr. et Mgr. Alice Dolanská, personální ředitelka
SWIETELSKY stavební s.r.o.
APEIRON Center, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

Příslušné osoby jsou zejména povinny se vaším oznámením zabývat, tedy posoudit, zda jde o oznámení podle ZOO, resp. posoudit jeho důvodnost a vyrozumět vás ve stanovených lhůtách o výsledku prošetření a případně o přijatých nápravných opatřeních. Povinnost zachovávat mlčenlivost se netýká pouze vaší totožnosti, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit identitu vaši nebo jiných osob chráněných ZOO.

Oznámení je možné podávat také anonymní formou, bez uvedení vaší totožnosti. V takovém případě vás příslušné osoby informují o výsledku prošetření oznámení jen tehdy, bude-li takové oznámení učiněno prostřednictvím webového systému do bezpečné schránky. Ochrana vaší totožnosti a povinnost vás vyrozumět daná dle ZOO se na vás bude vztahovat v okamžiku, kdy v průběhu šetření vašeho anonymního oznámení vyjde najevo vaše totožnost. 

Podáte-li jako oznamovatel vědomě nepravdivé oznámení, můžete tím spáchat přestupek a hrozí vám pokuta až do 50 000 Kč. Současně můžete, jste-li zaměstnancem, čelit též pracovněprávnímu postihu.

Všichni oznamovatelé, zejména nebudou-li spokojeni s vyřízením svého oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému, se v každém případě mohou obracet také na Ministerstvo spravedlnosti, jakožto tzv. externí oznamovací systém:
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz
Tel.: +420 221 997 840