Swietelsky AG

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Systém pro oznamování možného protiprávního jednání

SWIETELSKY Rail CZ přijímá oznámení i od osob, které pro ni nevykonávají práci či jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.  

Oznámení lze podávat níže uvedeným osobám ustanoveným k prošetření oznámení dle ZOO, tzv. „příslušným osobám“, a sice:

 1. písemně
  • ideálně prostřednictvím webového systému (viz oranžový odkaz níže),
  • dopisem (doporučujeme zásilku do vlastních rukou výhradně jen adresáta nebo s označením „pouze k rukám příslušné osoby/adresáta")
 2. ústně
  • hlasovou zprávou, kterou lze nahrát přímo v oznamovacím formuláři webového systému (viz oranžový odkaz níže),
  • telefonicky na zabezpečenou telefonní linku se záznamníkem: + 420 234 723 197 (bude nahrán hlasový záznam oznámení),
  • osobně po předchozí domluvě na níže uvedených kontaktech.

Příslušné osoby pro podání oznámení

Mgr. Petra Hermanová, vedoucí právního oddělení 
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Nagano Office Park
U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 – Strašnice 
Tel.: +420 702 178 113
(Tento kontaktní údaj neslouží k přijímání oznámení. Oznámení lze podat způsoby uvedenými výše.)

Mgr. Pavel Koutný, právník
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Nagano Office Park
U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 – Strašnice 
Tel.: +420 737 256 917
(Tento kontaktní údaj neslouží k přijímání oznámení. Oznámení lze podat způsoby uvedenými výše.)

Oznámení výše jmenovaným příslušným osobám prostřednictvím webového systému, který je dostupný nepřetržitě a odkudkoliv, lze podávat zde:

Systém nahlašování

Sdělíte-li příslušným osobám vaši identitu, smí ji sdělit pouze dalším příslušným osobám; jiné osobě ji nesmí bez vašeho písemného souhlasu prozradit, vyjma případů, kdy je příslušná osoba informaci o vaší identitě povinna poskytnout orgánům veřejné moci na základě příslušného zákona.

Příslušné osoby jsou zejména povinny se vaším oznámením zabývat, tedy posoudit, zda jde o oznámení podle ZOO, resp. posoudit jeho důvodnost, a vyrozumět vás ve stanovených lhůtách o výsledku prošetření a případně o přijatých nápravných opatřeních. Povinnost zachovávat mlčenlivost se netýká pouze vaší totožnosti, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit identitu vaši nebo jiných osob chráněných ZOO.

Oznámení je možné podávat také anonymní formou, bez uvedení vaší totožnosti. V takovém případě vás příslušné osoby informují o výsledku prošetření oznámení jen tehdy, bude-li takové oznámení učiněno prostřednictvím webového systému do bezpečné schránky. Ochrana vaší totožnosti a povinnost vás vyrozumět daná dle ZOO se na vás bude vztahovat v okamžiku, kdy v průběhu šetření vašeho anonymního oznámení vyjde najevo vaše totožnost. 

Podáte-li jako oznamovatel vědomě nepravdivé oznámení, můžete tím spáchat přestupek a hrozí vám pokuta až do 50 000 Kč. Současně můžete, jste-li zaměstnancem, čelit též pracovněprávnímu postihu.

Všichni oznamovatelé, zejména nebudou-li spokojeni s vyřízením svého oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému, se v každém případě mohou obracet také na Ministerstvo spravedlnosti, jakožto tzv. externí oznamovací systém:
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz
Tel.: +420 221 997 840