Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Daňová strategie koncernu

1. Úvod

Následující daňová strategie popisuje základní postoj koncernu SWIETELSKY („SWIETELSKY“) k otázkám zdanění.

V rámci strategické koncepce tohoto rodinného podniku má udržitelná prosperita společnosti přednost před růstem. Podnikatelské myšlení a nezávislé jednání zaměstnankyň a zaměstnanců, jakož i trvalý rozvoj a přijímání nových výzev do budoucna, jsou klíčovými prvky firemní kultury SWIETELSKY a zajišťují pozitivní rozvoj společnosti a vnímání značky SWIETELSKY jako inovativní, efektivní a spolehlivé stavební firmy.

Části této firemní kultury jsou dále rozvíjeny a závazně zakotveny formou právních, etických a morálních principů chování v Etickém kodexu společnosti. Dodržování daňových zákonů stejně jako vnímání daní jako společenského závazku jsou zde normovanými základními principy.

2. Daně jako přenos výsledků obchodní činnosti do regionů

SWIETELSKY působí v Evropě i v Austrálii. Pro činnost v dané zemi se vždy rozhoduje na základě vlastního portfolia činností a tržních podmínek. Díky této strategii, která je založena na ekonomických a provozních rozvahách, působí SWIETELSKY i v zemích s nízkým zdaněním (například Maďarsko nebo Švýcarsko).

Zřizování obchodních společností nebo provozoven se řídí výlučně těmito provozními hledisky. Všechny dceřiné společnosti SWIETELSKY provádějí skutečné aktivní provozní a obchodní činnosti s využíváním fyzických zdrojů a neslouží k obcházení daní.

SWIETELSKY se chová z hlediska placení daní a odvodů správně a čestně. SWIETELSKY se vyhýbá agresivnímu daňovému plánování a tvorbě umělých daňových modelů, sloužících k obcházení daní. Každá obchodní činnost je realizována dle zásady „Tax follows business“ – motivem veškerých transakcí jsou provozní důvody, nikoliv daňové „optimalizace“.

3. Daně jako společenský příspěvek

Strategií SWIETELSKY je dosažení podnikatelských cílů a zároveň společenského přínosu všem zúčastněným stranám.

SWIETELSKY na jedné straně platí v rámci celého hodnotového řetězce daně z příjmů, srážkové daně, spotřební daně a cla ve všech zemích, ve kterých koncern aktivně působí. K tomu vybírá a odvádí daně z přidané hodnoty a daně týkající se zaměstnanců. Na druhé straně společnost SWIETELSKY využívá i daňové úlevy a pobídky, které jsou v rámci obchodní činnosti poskytovány orgány veřejné správy.

Celý koncern si je vědom své společenské odpovědnosti daňového poplatníka a svým řádným chováním přispívá k sociálnímu, ekonomickému a společenskému fungování jednotlivých států.

SWIETELSKY se prostřednictvím všech svých koncernových společností a jejich odvodů daní hlásí ke svým místním provozovnám a regionálním trhům.

4. Dodržování zákonných ustanovení a zásad OECD

SWIETELSKY se snaží o dodržování místních zákonů v rámci obhajitelných právních názorů. Za tímto účelem jsou úkoly a zdroje daňového managementu strukturovány tak, aby byly platné předpisy zemí, ve kterých koncern působí, dodržovány co nejlépe.

Před uzavřením obchodního vztahu je zajištěno, že základní struktury splňují příslušné daňové povinnosti. Během platnosti smluv plní koncern své dokumentační povinnosti dle platných zákonů a předpisů, podává veškerá povinná hlášení a řádně a včas platí daně.

Vzhledem k převažujícímu podílu aktivit koncernu vykonávaných v Rakousku a k charakteru jeho obchodních činností v zahraničí jsou transakce uvnitř koncernu mezi jednotlivými podniky se sídlem v různých zemích omezené. Cena těchto transakcí se řídí dle zásady obvyklých tržních podmínek, která je zakotvena v OECD a je popsána v dokumentaci převodních cen. Mezinárodní povinnosti podávat zprávy týkající se převodních cen jsou rovněž plněny. Společnost SWIETELSKY se snaží postupovat i u mezinárodních záležitostí dle doporučení OECD (akční plán BEPS).

Shromažďování informací daňovými správami různých států vyvolává rozsáhlé oznamovací povinnosti. Společnost SWIETELSKY se snaží tyto oznamovací povinnosti bez výjimky plnit.

5. Vztah k finančním úřadům a vládám

Společnost SWIETELSKY usiluje o otevřenou spolupráci s veřejnými institucemi a místními finančními úřady. Konstruktivní vztah a cílený dialog je budován na základě vzájemného respektu.

Komplexnost daňových rámcových podmínek, rozsah obchodní činnosti a objem daňových povinností vytváří riziko, že naše právní názory nebudou z důvodu odlišného výkladu finančními úřady akceptovány.

V takových případech bude SWIETELSKY hájit zájmy koncernu zanalyzováním účelu a výkladu zákona a respektováním cílů sledovaných zákonodárci. V případě potřeby podnikne SWIETELSKY právní kroky v rámci otevřené komunikace.

Za účelem dosažení právní jistoty se SWIETELSKY snaží neprodleně požadovat od daňových úřadů výklad sporných skutečností vydáním (závazného) stanoviska, podáním vysvětlení nebo prostřednictvím daňové kontroly. Požadavky finančních úřadů zpracovává SWIETELSKY rychle a řádným způsobem.

6. Systém řízení daňových rizik a daňový kontrolní systém

Rámcové podmínky zdanění v globalizovaných obchodních vztazích se pravidelně mění a jsou často složité. Nezbytnost interpretace a výkladu úřady a managementem skrývají závažná rizika.

Ochota podstoupit rizika v oblasti daní je u společnosti SWIETELSKY nízká. Systémy a kontroly, jakož i úkoly a zdroje daňového managementu jsou strukturovány tak, aby byly dodržovány daňové a poplatkové předpisy a zákony.

Rizika jsou pravidelně analyzována a vhodnými opatřeními snižována. Daňový management provádí kontinuální výměnu informací se všemi obchodními útvary a v případě nutnosti také konzultace s externími poradci.

Daňová politika je definována v příslušných koncernových zemích a její požadavky jsou zohledňovány jak místními zaměstnanci, tak i externími poradci. Ti zajišťují přenos znalostí a jejich využívání (například kontrolami, směrnicemi nebo školeními). Důležitou roli zde hraje spolupráce s auditory a externími daňovými poradci.