Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Výroční zpráva

Zvlášť důležitá je pro nás otevřená komunikace a transparentnost vůči našim investorům i vůči celému kapitálovému trhu. Na tomto místě naleznete vždy naši aktuální výroční zprávu (koncernová účetní uzávěrka) v němčině a v angličtině a také výroční zprávu (koncernová a individuální účetní uzávěrka) v němčině. Kromě toho také uveřejňujeme prohlášení vedení společnosti ke zveřejnění poslední koncernové účetní uzávěrky.

 

/ Úvodní slovo

Vorstand Web 1

Vážené dámy a vážení pánové!

Tato obchodní zpráva je první, kterou naše společnost uveřejňuje jako akciová společnost. Transformace společnosti, která byla majiteli schválena a provedena v roce 2019 s ohledem na její trvalý růst, přispívá k optimálnímu utváření organizačních a právních struktur společnosti SWIETELSKY pro další výzvy v budoucnosti. Tato transformace nemá žádné dopady na strukturu ani na složení vlastníků ani na poměry jejich podílů.

V hospodářském roce 2019/20 společnost SWIETELSKY navázala na úspěchy v letech předcházejících. V rámci solidního kontinuálního rozvoje, který byl přerušen až v posledních týdnech hospodářského roku z důvodu koronavirové krize, pokračoval celý koncern ve svém dalším organickém růstu. Na svém domácím trhu v Rakousku se společnosti SWIETELSKY podařilo rozsah stavebních prací výrazným způsobem rozšířit, zatímco na všech ostatních důležitých trzích zůstaly vysoké přírůstky minulých let dále konsolidovány. Celkově se rozsah stavebních prací zvýšil oproti předcházejícímu roku o 8%. Stav objednávek je i přes plánované rozpracování našich dlouhodobých velkých projektů s hodnotou 3,14 miliard eur nad velice vysokou úrovní minulého roku. Míra vlastního kapitálu se zvýšila na hodnotu 30 %.

Naše hlavní pozornost je od nepaměti zaměřena na zajištění ziskovosti, a i zde jsme zaznamenali potěšitelné přírůstky. Zisk před zdaněním (EBT) jsme navýšili o 7,2 %. U marže EBIT vykazujeme se 4,2 % ve srovnání s konkurenty z branže velice dobré hodnoty. Stále stejnou pozornost věnujeme kapitálové struktuře společnosti a vysoký důraz klademe na šetrné využívání našich finančních zdrojů. I tak jsme i v uplynulém obchodním roce ukázali vysokou připravenost k investicím při modernizaci našich technických zařízení a strojů.

Zveřejnění naší první koncernové zprávy o trvalé udržitelnosti na podzim roku 2019 bylo provedeno v souladu s principy pro zveřejňování udržitelnosti (Sustainability Reporting Standards) organizace Global Reporting Initiative (GRI). Tak se nám podařilo transparentněji představit naši činnosti v kontextu s udržitelným hospodařením. Díky kontinuálnímu managementu trvalé udržitelnosti by se nám mělo podařit vytvářet si v této oblasti další výhody vůči konkurenci.

V březnu roku 2020 došlo především na rakouském domácím trhu k historicky bezprecedentnímu zastavení stavebních prací z důvodu šíření nemoci COVID-19 a k přerušení výrobních a dodavatelských řetězců v tuzemsku i v zahraničí. V této fázi se celý náš podnik snažil o rychlé znovuobnovení stavební činnosti za co nejbezpečnějších podmínek. To se nám také během několika málo týdnů skutečně podařilo. I když se nám povedlo negativní dopady koronavirové krize v té době končícím hospodářském roce omezit, současná situace představuje určitý předěl. Vycházíme z toho, že se následky celoekonomické recese odrazí i ve snížení rozsahu stavebních prací. Naše hlavní pozornost je proto zaměřena na růst efektivity výrobních procesů, abychom ze současné krize vyšli posíleni.

Prognózy na hospodářský rok 2020/21 jsou za daných podmínek značně rizikové, ačkoliv jsme si jisti, že díky našemu robustnímu a ziskovému obchodnímu modelu i díky stále stejně vysokému počtu objednávek pandemii COVID-19 a její následky bez větších ztrát překonáme.

Velmi smutnou události roku 2020 je skon dlouhodobého spolumajitele a generálního ředitele společnosti SWIETELSKY pana ing. Hellmutha Brustmanna. Patřil k průkopníkům moderní železniční výstavby, zavedením velkých strojních zařízení zásadně proměnil efektivitu výroby a bezpečnost práce a přispěl rovněž k internacionalizaci celé společnosti SWIETELSKY a k jejímu rozvoji na celoevropský železniční podnik. Budeme na něj vzpomínat jako na člověka s vizí budoucnosti a s vysokou mírou sociální odpovědnosti.

V červenci 2020