Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Výroční zpráva

Zvlášť důležitá je pro nás otevřená komunikace a transparentnost vůči našim investorům i vůči celému kapitálovému trhu. Na tomto místě naleznete vždy naši aktuální koncernová účetní uzávěrka v němčině a v angličtině a také výroční zprávu (koncernová a individuální účetní uzávěrka) v němčině. Kromě toho také uveřejňujeme prohlášení vedení společnosti ke zveřejnění poslední koncernové účetní uzávěrky.

 

Stáhnout Výroční zprávu

/ Úvodní slovo

Vorstandsfoto 2021 22

Vážené dámy a vážení pánové!

Uplynulý obchodní rok mohl navázat na úspěšný rok předcházející. Opět došlo k nárůstu stavebních prací o deset procent a hospodářský výsledek v oblasti úroků, daní a odpisů (EBITDA) se opět nepatrně zvýšil, zatímco zisk před zdaněním (EBT) ve výši 147,2 mil EUR odpovídá hodnotám dvou posledních let.

Potěšitelná je rovněž skutečnost, že podíl vlastního kapitálu bylo možné i přes stejně vysokou připravenost k investicím dále zvýšit, a to na 35,4 procent. Celkově můžeme považovat vývoj v letech 2021/22 za velmi pozitivní, a to z toho důvodu, že všechny důležité trhy měly velice pozitivní výsledky. Rovněž téměř nezměněný stav objednávek je dobrým základem pro další roky.

Celospolečenský vývoj je však velice komplikované předvídat. Z hlediska skokového zdražování stavebních materiálů a nedostatku základních surovin, má naše zdravá kapitálová struktura zcela zásadní význam. V této situaci se znovu osvědčuje strategie společnosti SWIETELSKY, týkající se co největší palety nabídky činností, co nejširší diverzifikace všech stavebních odvětví a trhů celého koncernu, jakož i aktivního managementu v rámci projekčních a smluvních rizik. Naší devizou i nadále zůstává motto: Příjmy pocházejí z obratu. V tomto ekonomicky komplikovaném tržním prostředí je našim cílem, dosahovat i nadále dobrých výsledků, a to v rozsahu průměru minulých let.

S velkou angažovaností se také věnujeme všeobecně známým výzvám, které se týkají nedostatku odborných pracovníků. Dále se snažíme posilovat inovativní schopnosti společnosti SWIETELSKY a boj proti klimatickým změnám přeměnit na obchodní výhody. Tyto snahy jsou zaznamenány i v naší zprávě o trvalé udržitelnosti, která byla podruhé vydána v prosinci 2021.

července 2022