Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Výroční zpráva

Zvlášť důležitá je pro nás otevřená komunikace a transparentnost vůči našim investorům i vůči celému kapitálovému trhu. Na tomto místě naleznete vždy naši aktuální koncernová účetní uzávěrka v němčině a v angličtině a také výroční zprávu (koncernová a individuální účetní uzávěrka) v němčině. Kromě toho také uveřejňujeme prohlášení vedení společnosti ke zveřejnění poslední koncernové účetní uzávěrky.

 

/ Úvodní slovo

Swietelsky Vorstand Gruppe 2021 4 (Large)

Vážené dámy, vážení pánové!

V březnu 2020 došlo v důsledku koronavirové krize k citelným narušením výrobních a dodavatelských řetězců jak doma, tak i v zahraničí. V této době jsme se snažili o rychlé a úplné obnovení stavební činnosti, a to za co nejbezpečnějších podmínek. Toho bylo dosaženo během několika týdnů a společnost pokračovala v organickém růstu po celý zbytek hospodářského roku.

V hospodářském roce 2020/21 tak společnost SWIETELSKY opět překonala čísla z předchozích let, která byla velmi úspěšná. Na všech hlavních trzích jsme dosáhli potěšujících výsledků. Oproti předchozímu roku se stavební produkce zvýšila o 2,5 %. Objem nevyřízených zakázek činí přibližně 3,3 miliardy EUR, což je o 5 % více než v předchozím roce, a to i přes plánované dokončování významných dlouhodobých projektů.

Naší hlavní prioritou zůstává ziskovost, a právě zde jsme dosáhli potěšujícího nárůstu. Zisk před zdaněním (EBT) vzrostl o téměř 37 %. I nadále klademe mimořádný důraz na hospodárné využívání našich finančních zdrojů a na pevnou kapitálovou strukturu. I přes vysoké investice do modernizace technického vybavení a strojů se podíl vlastního kapitálu zvýšil na téměř 35 %.

Především v kontextu nových výzev, jako je nedostatek stavebních materiálů a z toho plynoucí výkyvy jejich cen, je obtížné odhadnout budoucí vývoj v oblasti našeho podnikání. Přesto jsme přesvědčeni, že budeme i nadále dosahovat solidních výsledků odpovídajících průměru posledních let. Na konci vykazovaného období odešel do důchodu náš kolega, pan Dipl.-Ing. Walter Pertl. Od 1. dubna 2021 jeho místo ve výkonné radě obsadil pan Harald Gindl.

V červenci 2021