Swietelsky AG

Zpráva o udržitelnosti

Ve své koncernové Zprávě o udržitelnosti zveřejnila společnost Swietelsky AG, nad rámec své povinnosti poskytování informací, údaje a data týkající se aktivit a činností podniku v rámci trvale udržitelného hospodářství. Tímto způsoben plníme vůči našim akcionářům povinnost podat zprávu také v oblasti nefinančních informací.

 

/ Úvodní slovo představenstva

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Vážené dámy a vážení pánové,

otázka udržitelnosti je dnes ve stavební branži naléhavější než kdy jindy. Prosperující společnost, která se neustále vyvíjí, nevyhnutelně realizuje také stavební a rekonstrukční práce nebo infrastrukturní projekty zaměřené na budoucnost. Stavebnictví je proto nejen důležitým motorem hospodářského růstu, ale musí dostát také své odpovědnosti vůči příštím generacím. Jsme si vědomi skutečnosti, že jsme v tomto ohledu součástí novodobých výzev, jsme ale rovněž přesvědčeni o tom, že díky naší prozíravosti a vynalézavosti jsme zároveň ústřední součástí jejich řešení.

Společnost SWIETELSKY se snaží veškeré aktivity koncernu sladit tak, abychom byli vnímáni jako subjekt orientovaný na řešení otázek v oblasti klimatických změn. Snažíme se dále vyvíjet tak, aby z nás byl důležitý hráč klimaticky neutrálního stavebnictví. Předložená Zpráva o udržitelnosti je proto víc než jen souhrnem čísel a faktů. Je výrazem našeho závazku vůči udržitelné budoucnosti, ať již s ohledem na náš podnik a zaměstnance či na celou společnost.

Na této cestě jsme už mnohého dosáhli, na což jsme právem hrdí. Před námi však leží ještě kus cesty. Rozhodli jsme se proto spojit naše úsilí v oblasti udržitelnosti a zakotvit ho v komplexní celopodnikové strategii, která zahrnuje první balíček opatření na cestě k našemu dlouhodobému cíli klimatické neutrality. Jsme pevně rozhodnuti přispět k boji s klimatickými změnami a významně minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Tyto ambiciózní cíle se odrážejí v našem úsilí ukotvit ekologickou odpovědnost ve všech oblastech našeho podnikání, v celém našem hodnotovém řetězci, a pozitivně přispět k ochraně životního prostředí a dlouhodobé udržitelnosti ve stavebnictví.

Důležitým krokem na této cestě je postupný přechod k oběhovému hospodářství. Intenzivně se zabýváme efektivitou zdrojů, abychom minimalizovali objem odpadu a recyklovali materiály. Myšlenka oběhového hospodářství pro nás není jen módním slovem, ale hlavní zásadou, která ovlivňuje naši každodenní práci a kterou prosazujeme společně se všemi investory.

V předložené zprávě bychom vám chtěli poskytnout přehled o našem úsilí a dosaženém pokroku, zejména zde naleznete informace o našich emisích CO2. Měrná jednotka CO2 umožňuje na rozdíl od přímých emisí CO2 srovnat a ozřejmit vliv různých skleníkových plynů na celé klima. Náš výkon neměříme pouze proto, abychom ukázali, jak dalece jsme pokročili, nýbrž také proto, abychom se ustavičně zlepšovali.

Jsme si vědomi skutečnosti, že cesta ke klimatické neutralitě vyžaduje společné úsilí nás všech. Proto spolupracujeme s našimi partnery, zákazníky a zaměstnanci, abychom vyvíjeli inovativní řešení a urychlili tak cestu k trvalé udržitelnosti.

Společnost Swietelsky AG a její dceřiné podniky jsou pevně rozhodnuty utvářet budoucnost v souladu s cíli ochrany klimatu a trvalé udržitelnosti. Jsme přesvědčeni, že tohoto cíle společně dosáhneme.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat Dipl.-Ing. Karlu Weidlingerovi, který byl ve sledovaném období ve funkci generálního ředitele zodpovědný za výše uvedenou problematiku. Díky jeho úsilí jsme se dostali tam, kde dnes jsme.

 

Prosinec 2023