Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Zpráva o udržitelnosti

Ve své koncernové Zprávě o udržitelnosti zveřejnila společnost Swietelsky AG, nad rámec své povinnosti poskytování informací, údaje a data týkající se aktivit a činností podniku v rámci trvale udržitelného hospodářství. Tímto způsoben plníme vůči našim akcionářům povinnost podat zprávu také v oblasti nefinančních informací.

 

/ Úvodní slovo představenstva

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Vážené dámy a vážení pánové!

V době velkých ekologických výzev má i pro společnost SWIETELSKY téma udržitelnosti velký význam. Stavební odvětví nese z hlediska klimatických změn vysoký podíl odpovědnosti. Naši činnost se snažíme usměrňovat takovým způsobem, abychom přispívali k řešení tohoto závažného problému a aby byl náš obchodní model vůči budoucím krizím ještě odolnější. Zpráva o udržitelnosti by měla být maximálně transparentní, měla by zaznamenávat naše dosavadní snahy a zároveň být podkladem našeho dalšího usilování.

Měnící se rámcové podmínky, které jsou vytvářeny stále novými regulačními předpisy a dynamickým vývojem trhu, a to především v oblasti financí a dodavatelských řetězců, považujeme za šanci pro implementaci inovativních obchodních modelů. Z tohoto důvodu jsme zavedli vícestupňový pracovní proces, v rámci kterého se zabýváme tématy, jako jsou férovost, vzájemnost, inovace a ekologie. Při rozvoji kompletní strategie trvale udržitelného rozvoje nám pomohou vazby v našem koncernu. Proto je třeba definovat konkrétní cíle a praktická opatření na všech úrovních podniku. Na této cestě nám pomůže naše oddělení managementu trvale udržitelného růstu, založené v roce 2020, mezioborový management a také externí experti.

Během posledních let přinesly tyto četné iniciativy své ovoce, což se kromě jiného projevilo vyznamenáním za nejlepšího zaměstnavatele v oblasti stavebního průmyslu a třetího nejlepšího zaměstnavatele v celém Rakousku. Noviny Financial Times nás v roce 2021 označily za nejdiverzifikovanější stavební firmu celé Evropy a ve stejném roce jsme se mohli radovat z pečetě kvality za podporu zdraví v naší profesní oblasti. Náš vývoj v oblasti dřevěných a kombinovaných staveb, díky kterému se společnost SWIETELSKY stala dodavatelem širokého spektra nejrůznějších materiálů, se díky rozsáhlým investicím dále úspěšně rozvíjí. Výraznou měrou dále investujeme do výstavby zařízení k recyklaci minerálních stavebních hmot a do zařízení na úpravu znečištěné půdy. V oblasti energetických technologií přispíváme naším know-how ke snižování emisí CO2 po celou dobu životnosti staveb.

Při dosahování cílů udržitelného rozvoje sázíme výraznou měrou také na podporu vlastních iniciativ našich zaměstnanců. Dále podporujeme transparentní komunikaci se všemi našimi akcionáři. Již nyní se těšíme, až vás budeme moci informovat o dalších konkrétních pokrocích v příští Zprávě o udržitelnosti. Moderní infrastruktura a ekologická a sociální odpovědnost nemusejí být ve vzájemném rozporu. Naopak – u společnosti SWIETELSKY jdou vždy ruku v ruce.

 

představenstvo společnosti, listopad 2021