Swietelsky AG
 • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Právní informace a ochrana osobních údajů

PREAMBULE

Pro společnost Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 Linec, Rakousko a její dceřiné společnosti (dále jen společnost Swietelsky) je ochrana osobních údajů všech partnerů a spolupracovníků na prvním místě. Proto společnost Swietelsky zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem ochrany těchto osobních údajů a rovněž z důvodu bezpečnosti dat.

Pojmy použité v tomto prohlášení vycházejí z definice čl. 4  EU Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

I. ROZSAH PLATNOSTI

Z věcného hlediska: Toto prohlášení o ochraně údajů upravuje nakládání a zpracování osobních údajů ve skupině společností Swietelsky.

Jakých osob se týká: Toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na všechny zaměstnance skupiny společností Swietelsky, jakož i na jejich partnery, zákazníky a dodavatele a na další osoby, které jsou integrovány do společnosti Swietelsky.

Z hlediska času: Toto prohlášení o ochraně údajů vstupuje v platnost dnem 25.5.2018 a platí jako minimální standard v oblasti zpracování osobních údajů.

II. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT

Společnost Swietelsky zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, partnerů, zákazníků a dodavatelů za účelem zajišťování obchodní činnosti a plnění s tím spojených zákonných a smluvních požadavků.

1. Zpracování údajů obchodních partnerů:

Společnost Swietelsky zpracovává osobní údaje poskytované podílníky, zákazníky, dodavateli apod. za účelem vytváření nabídek a zajišťování zplnomocnění, jakož i k plnění s tím spojených smluvních / předsmluvních a právních závazků.

2. Uchazeči o místo:

Kontaktní údaje a podklady uchazečů, které jsou nám poskytovány za účelem výběru vhodných uchazečů na pracovní poměr, zpracováváme elektronicky. V případě nepřijetí uchazeče budou podklady uchazečů uchovávány nad rámec zákonem stanovené povinnosti uchování dokumentů pouze v případech, pokud k tomu dáte svůj souhlas.

3. Internetová stránka:

Osoba odpovědná za sběr dat na těchto webových stránkách

Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 Linec, Rakousko

Sběr dat na našich webových stránkách

Vaše údaje jsou shromažďovány na jedné straně tak, že nám je sdělíte, na druhé straně se údaje, zejména technické údaje, shromažďují automaticky při návštěvě našich webových stránek. Část dat je shromažďována za tím účelem, abychom mohli zajistit bezchybné fungování našich webových stránek. Další data mohou být využita k analýzám. Více informací naleznete v následujícím bodu.

Použité moduly, pluginy či nástroje

Stránka týkající se zaměstnání

Chceme Vám poděkovat, že jste se rozhodli pro on-line podání žádosti o místo na našich stránkách, které se týkající zaměstnání. Usnadníte a urychlíte tak zpracování Vaší žádosti.

Vaše údaje, které jste nám v rámci dané žádosti poskytli, budeme zpracovávat pouze za účelem a v rámci daného procesu žádosti o místo a v souladu se zákonnými předpisy. Pokud se Vaše žádost o místo vztahuje na konkrétně vypsané místo, tak tato data zpracováváme pouze za účelem jejich zpracování pro toto konkrétní místo. Zpracování Vašich údajů uchazeče probíhá přitom za účelem plnění našich (před)smluvních povinností v rámci procesu žádosti o místo dle čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR. Po ukončení procesu žádosti o místo zpracováváme Vaše údaje uchazeče pouze, pokud je to dle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR nezbytné k zajištění našich oprávněných zájmů nebo pokud jste se zpracováním Vašich údajů uchazeče pro budoucí konkurzy na místo výslovně souhlasili. To samé platí pro jednotlivé žádosti o místa v rámci doladění Vašich přání na přidělení pracoviště, jakož i pro Váš kvalifikační profil u našich nabídek na místo.

Zasláním žádosti o místo vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich údajů za účelem žádosti o místo způsobem a v rozsahu, které jsou uvedeny v tomto prohlášení na ochranu dat.

Pokud budou v rámci procesu přijímání uchazeče ve smyslu čl. 9, odst. 1 GDPR dobrovolně sděleny zvláštní kategorie osobních údajů, proběhne jejich zpracování dle čl. 9, odst. 2 pís. b GDPR (např. zdravotní údaje, jako jsou např. tělesná postižení nebo etnický původ) nebo na základě Vašeho souhlasu dle čl. 9 odst. 2 pís. a GDPR (např. zdravotní údaje pokud jsou nezbytné pro výkon daného povolání).

Údaje, které nám poskytnete, můžeme v případě Vašeho úspěšného přijetí dále zpracovávat za účelem zaměstnaneckého poměru. V opačném případě, pokud by nebyla žádost o dané místo úspěšná, budou data uchazeče po uplynutí zákonných lhůt nebo pokud jste výslovně souhlasili s jejich prodloužením, tak po uplynutí této prodloužené lhůty, vymazána. 

Výmaz dat proběhne v případě, pokud jste neposkytli souhlas s prodloužením dané lhůty, po uplynutí sedmi měsíců, abychom mohli zodpovědět případné následné dotazy týkající se dané žádosti o místo, a abychom splnili naši dokazovací povinnost v rámci zákona o rovném zacházení. Faktury týkající se případné úhrady cestovních nákladů budou archivovány dle daňových předpisů.

Přítomnost na sociálních sítích

Diskusi týkající se ochrany osobních údajů na sociálních sítích bereme velmi vážně, protože i naše společnost funguje na sociálních sítích, kde se snažíme informovat aktivní uživatele o nabídce našich služeb. Sociální média, která zde využíváme, jsou na našich stránkách zobrazena logem. Chceme rovněž uvést, že v souladu s nejnovějšími právními výroky jsme si vědomi společné odpovědnosti s příslušným provozovatelem dané sociální sítě, ve smyslu čl. 26 GDPR. Pokud nám to bylo poskytovatelem daných služeb umožněno, zavedli jsme nezbytná opatření. V souladu s GDPR nese hlavní odpovědnost za zpracování osobních údajů na sociálních sítích jejich provozovatel. V případě uplatňování práv dotčených osob, jsme toho názoru, že je třeba uplatňovat tato práva přímo u majitele sociální sítě. My jako provozovatel neděláme žádná rozhodnutí týkající se zpracování údajů na sociálních sítích. Přístup k datům uživatelů má pouze poskytovatel daných služeb a pouze on tak může přímo zajistit vhodná opatření. 

Údaje uživatelů mohou být na sociálních sítích zpracovávány za účelem reklamy a průzkumu trhu. Za účelem uspokojení zájmů uživatele mohou být rovněž vytvářeny vlastní uživatelské profily. Tyto uživatelské profily mohou být následně užívány za účelem např. cílené reklamy uvnitř a mimo tato sociální média. Za tímto účelem se v sociálních médiích využívají také cookies, ve kterých se ukládá chování uživatele a jeho zájmy. Dále mohou být po přihlášení v těchto uživatelských profilech uložena také data uživatelů jako členů příslušných sociálních médií.

Z hlediska detailního popisu příslušného zpracování dat a možností vyjádření nesouhlasu resp. odvolání, odkazujeme na Prohlášení na ochranu údajů příslušné sociální sítě.

Za určitých okolností se může stát, že u některých sociálních sítí dochází ke zpracovávání uživatelských dat mimo Evropskou unii. U poskytovatelů služeb z USA, kteří mají certifikaci Privacy Shield, upozorňujeme na skutečnost, že i tito poskytovatelé služeb mají povinnost, dodržovat standardy na ochranu osobních údajů Evropské unie, především pak GDPR. Předávání dat do USA je přípustné dle čl. 45 GDPR v případě platné certifikace Privacy Shield. 

Výběr nejdůležitějších poskytovatelů služeb v oblasti sociálních médií vč. doplňujících informací, naleznete zde:

 • Facebook

Poskytovatel služby: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
Webová stránka: www.facebook.com
Doplňující informace: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Společná odpovědnost: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 • Xing

Poskytovatel služby: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo
Webová stránka: www.xing.de
Doplňující informace: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 • LinkedIn

Poskytovatel služby: LinkedIn Ireland, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko
Webová stránka: www.linkedin.com
Doplňující informace: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

 • Pinterest

Poskytovatel služby: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, 94301 Kalifornie, USA
Webová stránka: www.pinterest.com
Doplňující informace: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 • Twitter

Poskytovatel služby: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, 94301 Kalifornie, USA
Webová stránka: www.twitter.com
Doplňující informace: https://twitter.com/de/privacy
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

 • YouTube: 

Poskytovatel služby: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Webová stránka: www.google.com
Doplňující informace: https://policies.google.com/privacy
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Všeobecné informace týkající se cookies

Cookies použité na našich webových stránkách slouží k tomu, aby byly naše služby na internetu uživatelsky příjemnější a efektivnější. Některé cookies přitom zůstávají uloženy na Vašem koncovém zařízení.

Cookies jsou vlastně malé datové soubory, které se při návštěvě našich webových stránek přehrávají mezi Vašim prohlížečem a internetovým serverem. V žádném případě nemohou způsobit žádné poškození a slouží výhradně k opětovné identifikaci návštěvníka webových stránek. Cookies mohou poskytovat pouze ty informace, které jim předá Váš prohlížeč, tzn. informace, které jste sami zadali do prohlížeče nebo které jsou k dispozici na webových stránkách. Cookies nemohou vysílat žádný kód a nemohou se používat k přístupu na Vaše koncové zařízení. Při další návštěvě našich webových stránek ze stejného koncového zařízení, se mohou informace uložené v cookies zaslat zpět buď nám („prvotní poskytovatel cookie“) nebo na webovou aplikaci třetí osoby, ke které cookie náleží („další poskytovatel cookie“).  Pomocí uložených a zpět zaslaných informací rozpozná příslušná webová aplikace, že jste dané webové stránky již aktivovali a navštívili pomocí prohlížeče na Vašem koncovém zařízení.

Dle účelu použití a funkce rozdělujeme cookies do těchto kategorií:  

 • Cookies nezbytné pro technické fungování daných stránek a pro zajištění základních funkcí našich webových stránek. Tento druh cookies slouží např. k zachování Vašich nastavení během pohybu po internetových stránkách; nebo mohou zajistit, aby zůstaly během celé relace uchovány nejdůležitější informace (např. přihlášení, nákupní koš).
 • Statistické cookies pomáhají pochopit, jak se návštěvníci na našich webových stránkách chovají, a to anonymním sběrem a vyhodnocováním informací. Takto získáváme důležité poznatky k optimalizaci našich webových stránek, ale také našich produktů a služeb.
 • Marketingové cookies slouží k zacíleným reklamním aktivitám na našich webových stránkách, které jsou zaměřeny na jejich uživatele. 
 • Nezařazené cookies jsou cookies, které se snažíme klasifikovat společně s ostatními poskytovateli jednotlivých cookies.

Dle délky uložení rozdělujeme cookies na dočasné soubory cookie a na permanentní cookies. Dočasné soubory cookie ukládají informace, které byly použity během Vaší aktuální relace při používání prohlížeče. Tyto cookies se při uzavření prohlížeče automaticky vymažou. V tomto případě nezůstanou na Vašem koncovém zařízení žádné informace. Permanentní cookies ukládají informace mezi dvěma návštěvami webových stránek. Na základě těchto informací budete při další návštěvě rozpoznáni jako pravidelný návštěvník a webové stránky budou příslušným způsobem reagovat. Životnost jedné permanentní cookie je stanovena poskytovatelem cookies.

Právní základ pro použití technicky nezbytných cookies je založen na našem oprávněném zájmu na technicky dokonalém fungování a na hladké funkčnosti naší webové stránky v souladu s čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat. Používání statistických a marketingových cookies vyžaduje dle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR Váš souhlas. Váš souhlas s využíváním cookies dle dle čl. 7 odst. 3 GDPR můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Tento souhlas je zcela dobrovolný. Pokud souhlas neudělíte, neplynou pro Vás z toho žádné nevýhody.

Váš internetový prohlížeč si můžete i nadále nastavit tak, aby na Vašem koncovém zařízení nedocházelo vůbec k ukládání cookies, nebo že budete pokaždé dotázáni, zda s použití cookies souhlasíte. Uložené cookies můžete kdykoliv opět vymazat. Podrobnosti o fungování naleznete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče.   

Vezměte prosím na vědomí, že kompletní deaktivace cookies může vést na našich webových stránkách k omezení určitých funkcí.  

Propojení se službami a obsahy třetích osob

Na našich webových stránkách používáme z důvodu optimalizace a analýzy našich webových stránek nabídky služeb či činností třetích osob, abychom zde tyto obsahy a služby představili; jedná se např. o videa nebo druhy písma.

To však předpokládá, že tyto třetí osoby mohou rozpoznat dané obsahy, IP adresu uživatelů, která je pro zobrazení obsahů důležitá. Snažíme se využívat pouze takové obsahy, jejichž poskytovatelé používají IP adresu pouze za účelem poskytování těchto obsahů. Využívání Vašich údajů vyplývá přitom z našeho oprávněného zájmu, dle čl. 6 odst. pís. f GDPR, který se týká optimalizace naší online nabídky. Třetí osoby poskytující služby mohou dále využívat pro statistické a marketingové účely také tzv. pixelové tagy (neviditelné grafy, označované také jako "Web Beacons"). Pomocí „Pixelových tagů“ je možné vyhodnocovat informace týkající se návštěvnosti jednotlivých stránek daného webu. Pseudonymní informace mohou být dále uloženy v cookies v zařízení uživatele a obsahovat kromě jiného technické informace týkající se prohlížeče a operačního systému, odkazovaných webových stránek, časů navštívení stránek, jakož i další údaje, které se týkají využívání naší online nabídky, jakož i mohou být propojeny s ostatními informacemi z jiných zdrojů. 

Zpracovávání Vašich dat v cookies vychází z Vašeho souhlasu, dle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR. Tento souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat.

Pro další detailní informace odkazujeme na konkrétní služby, které jsou blíže popsány v tomto prohlášení na ochranu dat.

Facebook pixel

Na našich webových stránkách je z důvodu optimalizace a provádění analýz a z důvodu ekonomického provozu naší online nabídky používán tzv. "Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, který je provozován společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Za toto zpracování dat neseme dle čl. 26 GDPR společnou odpovědnost se společností Facebook.

Pomocí Facebook pixelu může Facebook určovat návštěvníky našich online nabídek jako cílovou skupinu pro zobrazování zpráv (tzv. „Facebook-Ads"). Odpovídajícím způsobem používáme Facebook pixel, abychom pomocí aktivovaného Facebook-Ads oslovili pouze ty uživatele Facebooku, kteří ukázali, že mají o naše online nabídky zájem nebo kteří vykazují určité společné vlastnosti (např. zájem o určitá témata nebo produkty, který se určuje na základě navštívených webových stránek), které předáváme na Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Pomocí Facebook pixelu chceme rovněž zajistit, aby naše Facebook-Ads odpovídaly zájmům potencionálních uživatelů, a aby uživatele neobtěžovaly. Pomocí Facebook pixelu chceme rovněž sledovat účinnost reklamních akcí na Facebooku pro statistické účely a s cílem průzkumu trhu a to tak, že sledujeme, zda daný uživatel po kliknutí na reklamu na Facebooku přejde na naše webové stránky (tzv. „Conversion“).

Zpracovávání Vašich údajů v cookies vychází z Vašeho souhlasu, dle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR. Tento souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat.
S evidencí pomocí Facebook pixelu a s využíváním Vašich dat za účelem zobrazení   Facebook-Ads můžete vyjádřit svůj nesouhlas. 

Pokud si chcete nastavit, jaké druhy reklamních oznámení se Vám mají na Facebooku zobrazovat, můžete si aktivovat stránku zřízenou společností Facebook a zde postupovat dle pokynů k nastavení reklamních oznámení, která jsou zaměřena na uživatele: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Tato nastavení jsou prováděna nezávisle na dané platformě, tzn. že se převezmou pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

V případě, že se údaje z Facebooku mají zpracovávat v USA, upozorňujeme na skutečnost, že je společnost Facebook Inc. se sídlem v USA certifikovaná smlouvou Privacy Shield a tímto způsobem je zajištěno, že budou dodržovány evropské předpisy na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Privacy Shield je smlouva mezi Evropskou unií a USA, která by měla zaručovat dodržování evropských standardů na ochranu údajů také v USA. Předávání dat do USA je tedy dle čl. 45 GDPR přípustné.

Zpracování dat společností Facebook probíhá tedy v rámci směrnice týkající se zpracování údajů společnosti Facebook. Všeobecné pokyny týkající se zobrazování Facebook-Ads naleznete zde: https://de-de.facebook.com/policy.php. Speciální informace a detaily týkající se Facebook pixelu a jeho fungování naleznete v oblasti nápovědy společnosti Facebook: https://de-de.facebook.com/business/help/651294705016616.

Google Analytics

Na našich webových stránkách využíváme za účelem analýzy chování uživatelů, jakož i k optimalizaci naší internetové prezentace, funkci služby analýzy webu Google Analytics. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Informace o užívání webových stránek, jako jsou typ/verze prohlížeče, používaný operační systém, dříve navštívené stránky, jméno hostitele počítače, ze kterého je přístup prováděn (IP adresa), čas zaslání informace na server, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google a zde se ukládají. Se společností Google jsme za tímto účelem uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek dle čl. 28 GDPR.

Z našeho pověření použije Google tyto informace pro vyhodnocování Vašeho využívání této webové stránky, na vytváření zpráv o aktivitách na našich webových stránkách a k dalším službám, které jsou spojeny s užíváním našich webových stránek a služeb spojených s užíváním internetu. Dle informací od společnosti Google, nebude IP adresa získaná z Vašeho prohlížeče spojována s jinými daty z Googlu. 

Využíváme Google Analytics pouze s aktivní funkcí anonymizace IP adresy tak, že jsme tyto webové stránky rozšířili o kód "anonymizeIP". To zaručuje ochranu Vaší IP adresy, protože všechna data jsou získávána anonymním způsobem. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google a zde zkrácena.

Data týkající se užívání našich webových stránek budou po konci námi nastavené doby uložení okamžitě vymazána. Google Analytics nám dává z hlediska doby uložení tyto možnosti: 14 měsíců, 26 měsíců, 38 měsíců, 50 měsíců, nemazat automaticky. Kdykoliv se u nás můžete dotázat na dobu uložení, kterou máme nastavenu.

Zpracovávání Vašich údajů pomocí služby Google Analytics vychází z Vašeho výslovného souhlasu, dle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR. Váš souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat dle čl. 7 odst. 3 GDPR.

Kromě toho můžete zabránit záznamu těchto údajů tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče na níže uvedeném odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Další informace týkající se užívání dat společností Google, možností nastavení a vyjádření nesouhlasu získáte v Prohlášení o ochraně dat společnosti Google na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

V případě, že se údaje z Googlu mají zpracovávat v USA, upozorňujeme na skutečnost, že je společnost Google certifikovaná smlouvou Privacy Shield a tímto způsobem je zajištěno, že budou dodržovány evropské předpisy na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Dohoda Privacy Shield je smlouva mezi Evropskou unií a USA, která by měla zaručovat dodržování evropských standardů na ochranu údajů také v USA. Předávání dat do USA je tedy dle čl. 45 GDPR přípustné.

Google Tag Manager

Na našich webových stránkách se používá služba Google Tag Manager od poskytovatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Tag Manager je služba, pomocí které můžeme spravovat tagy webových stránek. Můžeme tak umístit na webové stránky code snippets, jako jsou tracking kódy nebo conversion pixely, aniž bychom museli zasahovat do zdrojového kódu. Přitom jsou data z Tag Manager pouze přeposílána dále, ale neshromažďují se a ani se neukládají. Tag Manager je doména bez přítomnosti cookies a nezpracovávají se zde žádné osobní údaje, protože slouží pouze ke správě jiných služeb v naší online nabídce. Tag Manager slouží k rušení jiných tagů, které za určitých okolností mohou zaznamenávat Vaše data. Tag Manager ale nemá k těmto datům přístup. Pokud dojde na úrovni domény nebo cookies k deaktivaci, zůstane tato funkce zachována pro všechny tracking tagy, které jsou implementovány Tag Managerem.

Další informace týkající se ochrany údajů naleznete na níže uvedených webových stránkách společnosti Google:

Prohlášení o ochraně dat: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
FAQ Google Tag Manager:
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Podmínky užívání Google Tag Manager:
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Hosting

V rámci webového hostingu našich stránek se ukládají všechna data, která se zpracovávají v souvislosti s provozem našich webových stránek. Toto je důležité pro umožnění provozu webových stránek. Tato data přitom zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, dle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR, který se týká optimalizace naší online nabídky. Pro přípravu našich služeb na internetu využíváme služby poskytovatelů webového hostingu, kterým výše uvedená data poskytujeme v rámci zpracování objednávky dle čl. 28 GDPR.

Navázání kontaktu

V rámci navázání kontaktu s námi, se Vaše údaje využívají ke zpracování žádosti o navázání kontaktu a jejího zpracování v rámci plnění předsmluvních povinností a práv dle čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR. Zpracování Vašich údajů je nezbytné na zpracování a zodpovězení Vaší žádosti; v opačném případě by bylo možné, zodpovědět Vaší žádost pouze omezeně nebo vůbec. Tyto údaje mohou být na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR, v oblasti přímého marketingu uloženy do databanky zákazníků a zájemců.

Váš požadavek a Vaše kontaktní data vymažeme po konečném zodpovězení Vašeho požadavku, a pokud vymazání nebudou bránit žádné zákonem stanovené úschovní lhůty, např. v rámci následné realizace smlouvy. Většinou je tomu tak v případech, pokud s Vámi nebudeme v kontaktu po dobu nejméně tří let.

LinkedIn Conversion Tracking

Naše webové stránky využívají LinkedIn Conversion-Tracking, což je služba analýzy webu od společnosti LinkedIn Corporation. 

Informace zaznamenané pomocí LinkedIn Insight-Tag, které se týkají Vašeho užívání našich webových stránek, jsou kódovány. 

Zpracovávání Vašich dat vychází z Vašeho souhlasu, dle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR. Tento souhlas lze kdykoliv s účinnosti do budoucna odvolat.

Členové LinkedIn mají rovněž možnost, se rozhodnout nevyužívat LinkedIn Conversion-Tracking a na https://www.linkedin.com/psettings/advertising/ zablokovat cookies resp. deaktivovat demografické příznaky. V nastavení LinkedInu neexistují žádné možnosti deaktivace pro třetí osoby poskytující služby nebo click tracking pro různé kampaně, které probíhají na LinkedInu, protože všechny kampaně respektují nastavení členů LinkedInu.

Funkci LinkedIn Conversion-Tracking využíváme k analýze užívání našich internetových stránek, abychom mohli naše služby pravidelně zlepšovat. Díky získaným statistikám můžeme zlepšovat naši nabídku a upravit ji pro Vás jako uživatele zajímavějším způsobem. 

Další informace třetí osoby poskytující služby: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornie 94043, USA;

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ; https://www.linkedin.com/help/lms/answer/85787 ; https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87150/linkedin-marketinglosungen-und-die-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-?lang=de ;

LinkedIn přistoupil k dohodě mezi EU a USA - Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Log soubory na serveru (přístupová data)

Z technických důvodů, především pak z důvodu zajištění funkčních a bezpečných služeb na internetu, zpracováváme technicky nezbytná data pomocí přístupů na naše webové stránky, do tzv. log souborů na serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. 

K těmto přístupovým datům, která zpracováváme, patří:

 • Název aktivované webové stránky  
 • použitý typ prohlížeče vč. jeho verze
 • používaný operační systém uživatele
 • předcházející navštívená stránka uživatele (navazující URL)
 • čas zaslání informace na server
 • přenesené množství dat
 • jméno hostitele počítače, ze kterého je přístup prováděn (použitá IP adresa, příp. anonymizována)

  Tato data se nepřiřazují žádné fyzické osobě a slouží pouze ke statistickému vyhodnocení, jakož i k provozu a vylepšování našich webových stránek a také k bezpečnosti a optimalizaci nabídky našich služeb na internetu. Tato data jsou předávána pouze provozovateli našich webových stránek. Propojování či slučování těchto dat s dalšími datovými zdroji se neprovádí. V případě, že by existovalo podezření na neoprávněné využívání našich webových stránek, vyhrazujeme si právo, tato data dodatečně prověřit. Zpracování dat vyplývá přitom z našeho oprávněného zájmu, dle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR, technicky bezproblémového zobrazení a optimalizace našich webových stránek.

Tato přístupová data budou krátce po splnění daného účelu, většinou během několika dnů, opět vymazána, pokud není nutné jejich další uložení z důvodu dokazování. V opačném případě budou data uložena až do konečného vyjasnění daného případu.

WebCare

Pro povolení užívání cookies na našich webových stránkách, které je v souladu s ochranou údajů, využíváme cookie banner od DataReporter WebCare. Toto je služba poskytovaná společností DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, A-4600 Wels, Rakousko ("DataReporter"). 

Bližší informace týkající se výše uvedené společnosti naleznete na www.datareporter.eu. Cookie banner zaznamenává a ukládá souhlas s využíváním cookies u příslušného uživatele našich webových stránek. Cookie banner zajistí, že se statistické a marketingové cookies aktivují až v okamžiku, kdy k jejich využívání uživatel poskytne svůj výslovný souhlas. 

Ukládáme informace, do jaké míry uživatel s používáním cookies souhlasil. Rozhodnutí uživatele je přitom kdykoliv odvolatelné; stačí si aktivovat nastavení cookies a provést změnu uděleného souhlasu. Existující cookies se po odvolání souhlasu opět vymažou. Pro uložení informací o stavu schválení uživatelem jsou rovněž použity cookies, na které je upozorněno v detailech o příslušných cookies. Dále je při aktivaci dané služby přenesena IP adresa příslušného uživatele na server DataReporter. Tato IP adresa se ani neukládá, ani se nespojuje s jakýmikoliv jinými daty, ale využije se pouze na správné provedení dané služby. Využívání výše uvedených dat vychází z našeho oprávněného zájmu, který se týká zajištění naší internetové prezentace v souladu s právními předpisy, dle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR.

Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně dat DataReporter na https://www.datareporter.eu/datenschutz. Dotazy týkající se této služby můžete zasílat na office@datareporter.eu.

Video na YouTube

Na našich webových stránkách využíváme služeb “YouTube” za účelem možnosti přehrávání videí. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("YouTube"). Po aktivaci stránky, na které se nacházejí videa YouTube, je navázáno spojení se servery společnosti YouTube. Přitom je společnosti YouTube sděleno, jaké stránky navštěvujete. 

Aktuální Prohlášení o ochraně dat společnosti YouTube naleznete na: https://www.google.com/policies/privacy/, možnost deaktivace: https://adssettings.google.com/authenticated

V případě, že se údaje z Googlu mají zpracovávat v USA, upozorňujeme na skutečnost, že je společnost Google certifikovaná smlouvou Privacy Shield a tímto způsobem je zajištěno, že budou dodržovány evropské předpisy na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Předávání dat do USA je tedy dle čl. 45 GDPR přípustné. 

E-mail

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím e-mailu, ukládáme Vaše údaje, a to včetně zde uvedených kontaktních údajů, které slouží zpracování poptávky a případným následným dotazům. Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat na internetu (např. v případě komunikace prostřednictvím e-mailu) vykazuje bezpečnostní mezery, a že není zcela chráněn před přístupem třetích osob.

Komerční reklama

Používání kontaktních dat z naší tiráže nebo z našich webových stránek za účelem komerční reklamy je nežádoucí; jinak je tomu pouze v případech, pokud k tomu udělíme náš výslovný písemný souhlas. Všechny osoby uvedené na těchto webových stránkách nesouhlasí tímto s komerčním využíváním a s předáváním těchto dat dále.

III. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Dle předpisů na ochranu údajů platných v EU, je třeba pro zpracovávání Vašich osobních údajů právní podklad. Použitelný právní podklad závisí na tom, za jakým výše uvedeným účelem budou Vaše osobní údaje zpracovávány:

V určitých případech musí být k dispozici Váš souhlas se zjišťováním a zpracováváním Vašich osobních údajů. Pokud tento souhlas udělíte, můžete ho také později odvolat. Mějte prosím na paměti, že toto odvolání souhlasu nebude mít dopady na zpracování údajů, které již probíhá.

V jiných případech může být zpracování Vašich osobních údajů případně nezbytné z důvodu dodržení platných zákonných ustanovení a předpisů resp. ke splnění smlouvy, která se Vás týká.

V jiných případech může zpracování Vašich osobních údajů probíhat z důvodu oprávněného zájmu, abychom mohli s Vámi komunikovat o našich činnostech.

IV. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je u společnosti Swietelsky založeno na přísných zásadách, jejichž nejvyšší prioritou je ochrana a bezpečnosti dat, jakož i práva dotčených osob.

Legitimnost & transparentnost: Zpracování údajů probíhá v souladu se zákonem a v dobré víře.

Účelové využití: Údaje se zjišťují a zpracovávají ke stanovenému, jednoznačnému a legitimnímu účelu. Zpracování dat neprobíhá nikdy způsobem, který nebyl v rámci tohoto účelu sjednán.

Minimalizace rozsahu dat: Zjišťují a zpracovávají se pouze ta data, která jsou pro uvedené účely nezbytně nutná. Pokud je to pro dosažení daného účelu možné a pokud je vynaložení prostředků přiměřené, zpracovávají se pouze anonymizovaná data .

Omezení doby ukládání a vymazání: Osobní údaje se mažou, pokud pomine účel, pro který byla tato data původně získávána a pokud vymazání nebrání zákonem stanovené úschovní lhůty. Pokud v jednotlivých případech existují oprávněné zájmy k uložení těchto dat, budou tato data dále uložena, až do okamžiku právního prohlášení tohoto oprávněného zájmu.

Bezpečnost dat: U osobních údajů existuje povinnost utajení dat. S těmito údaji je třeba při manipulaci zacházet jako s důvěrnými informacemi a chránit je vhodnými organizačními a technickými opatřeními před nepovolaným přístupem, neoprávněnou manipulací či předáváním dále, jakož i před ztrátou a zničením.

Věcná správnost: Osobní údaje je třeba udržovat v řádném, úplném a aktuálním stavu. Budou zavedena vhodná opatření na úpravu zastaralých, nesprávných nebo neúplných dat.

V. PŘENOS DAT

Přenos osobních údajů příjemcům mimo skupinu podniků Swietelsky, jakož i přenos do třetích zemí EU, probíhá pouze v souladu s platnými zákony a v souladu se zákony, jakož i při zachování nejvyššího možného utajení a bezpečnosti dat.  Neprodáváme ani nepronajímáme žádné osobní údaje třetím osobám pro jejich marketingové účely.

Osobní údaje se předávají příjemcům v rámci skupiny Swietelsky za účelem plnění zákonných požadavků a zjednodušení administrativních činností v rámci celé skupiny. I tento přenos probíhá výhradně při dodržení zákonných rámcových podmínek.

Existují následující kategorie příjemců ve smyslu čl. 13 odst. 1 pís e GDPR.

 • Koncernové společnosti odpovědného pracovníka
 • Subdodavatelé, generální dodavatelé, dodavatelé
 • Zpracovatelé zakázek, pokud potřebují tato data k plnění svých činností
 • Úřady, orgány státní správy a instituce 
 • Notáři, právní a daňoví poradci, inkasní společnosti jakož i znalci za účelem uplatňování, výkonu či hájení právních nároků
 • Auditorské společnosti za účelem plnění povinností v rámci vedení účetnictví
 • Pojišťovací společnosti
 • Úvěrové a finanční instituty či podobná zařízení
 • Soudy za účelem uplatňování, výkonu či hájení právních nároků
 • Smírčí soudy

VI. POVINNOSTI V RÁMCI UTAJENÍ DAT

Všichni zaměstnanci skupiny podniků Swietelsky a zaměstnanci smluvních partnerů jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a jsou pravidelně informováni a školeni na bezpečné zacházení s osobními a dalšími kritickými daty.

VII. BEZPEČNOST DAT

Jedním ze základních úkolů společnosti Swietelsky je ochrana utajení, dostupnost a integrita dat. To platí stejnou měrou pro obchodní tajemství, zákaznická data, osobní údaje a ostatní důležité informace.

Za tímto účelem jsou neustále zaváděna technická a organizační bezpečnostní opatření, dle stavu techniky a mezinárodních uznávaných osvědčených standardů.

VIII. OSOBA POVĚŘENÁ OCHRANOU DAT

Společnost Swietelsky nemusí jmenovat osobu pověřenou ochranou dat, protože článek 37, odstavec 1 EU GDPR zde neplatí. Z důvodu vysokého významu ochrany dat se společnost Swietelsky dobrovolně rozhodla, jmenovat osobu pověřenou ochranou dat. Tato osoba je dotčeným osobám a úřadům, které se ochranou dat zabývají, k dispozici na datenschutz@swietelsky.com.

IX. Práva dotčených osob

Máte právo:

 • dle čl. 15 GDPR vyžadovat informaci o Vašich údajích, které u nás zpracováváme. Především můžete vyžadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategorii příjemců, kterým byla nebo budou Vaše data sdělena, o plánované době uložení, o trvání práva na opravu, výmaz, omezení zpracování či nesouhlasu, o existenci práva podávat stížnosti, o původu Vašich dat, pokud jsme je nezjišťovali přímo my, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování a příp. vyžadovat hodnověrné informace o jejich detailech;
 • dle čl. 16 GDPR vyžadovat neprodleně opravu nesprávných nebo doplnění neúplných Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 • dle čl. 17 GDPR vyžadovat výmaz Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud není jejich zpracování nezbytné z důvodu výkonu práva na svobodné vyjádření názoru a poskytování informací, na plnění právního závazku, z důvodu veřejného zájmu nebo z důvodu uplatnění, výkonu či hájení právních nároků;
 • požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů v souladu s článkem 18 GDPR, za předpokladu, že je správnost těchto údajů Vámi zpochybněna, zpracování je nezákonné, ale odmítnete je vymazat a data již nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy pro uplatnění, výkon nebo obhajobu zákonných nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR;
 • dle čl. 20 GDPR obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo vyžadovat přenos těchto údajů na jinou odpovědnou osobu;
 • dle čl. 21 GDPR, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud k tomu existují důvody vyplývající z Vaší specifické situace nebo pokud se tato námitka vztahuje na přímou reklamu. V posledně jmenovaném případě máte všeobecné právo na podávání námitek, bez uvedení nějaké specifické situace a my musíme na tento krok reagovat.
 • dle čl. 7, odst. 3 GDPR můžete udělený souhlas kdykoliv odvolat. Důsledkem bude skutečnost, že zpracování dat vyplývající z tohoto souhlasu, nebudeme v budoucnu již provádět.
 • podat dle čl. 77 GDPR stížnost úřadu pro dohled ohledně nezákonného zpracování Vašich údajů námi. Zpravidla se v těchto případech můžete obracet na úřad pro dohled v místě Vašeho bydliště nebo pracoviště nebo v místě sídla naší společnosti.

Každá dotčená osoba, jejíž údaje byly společností Swietelsky zpracovány, má kdykoliv možnost, se na výše uvedená práva dotčených osob odvolat a tato práva uplatňovat u společnosti Swietelsky. K uplatňování práv dotčených osob se můžete kdykoliv obrátit e-mailem na datenschutz@swietelsky.com.

Příslušným úřadem pro dohled společnosti Swietelsky AG je:

Rakouský úřad na ochranu údajů
Tel.: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

X. KONTINUÁLNÍ KONTROLA A ZLEPŠOVÁNÍ

Kontinuální zlepšování kvality a procesů je pro společnosti Swietelsky na prvním místě. Existují definované procesy neustálého zvyšování kvality, což je již mnoho let doloženo certifikací dle ISO 9001. Stále posuzujeme dodržování směrnic na ochranu údajů, jakož i platných zákonů a účinnost opatření na ochranu údajů a na zajištění bezpečnosti dat a z důvodu dosažení optimálního průběhu opatření se snažíme neustále zvyšovat kvalitu těchto procesů.