Swietelsky AG

Právní informace a ochrana osobních údajů

Preambule

Pro firmu Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 LinzÖsterreich a její dceřiné společnosti (souhrnně Swietelsky) je ochrana osobních údajů kontaktních osob u všech obchodních partnerů a zaměstnanců velmi důležitá. Společnost Swietelsky proto zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení.

Pojmy použité v tomto prohlášení vycházejí z definic uvedených v čl. 4 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

    1.  Oblast platnosti

Věcná: Toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje nakládání s osobními údaji a jejich zpracování ve skupině společností Swietelsky.

Osobní: Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny zaměstnance skupiny společností Swietelsky, jakož i pro její partnery, zákazníky a dodavatele a další osoby začleněné do činnosti společnosti Swietelsky.

Časová: Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost dne 25.5.2018 a jsou považovány za minimální standard pro zpracování osobních údajů.

    2.  Zásady zpracovávání

Zpracovávání osobních údajů ve společnosti Swietelsky je založeno na přísných zásadách, které považují ochranu a bezpečnost údajů a práva subjektů údajů za prioritu.

Zákonnost a transparentnost Zpracovávání údajů se děje zákonným způsobem a v dobré víře.

Daný účel: Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro jasně stanovené, jednoznačné a legitimní účely. Údaje nebudou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Minimalizace údajů: Shromažďovány a zpracovávány jsou pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro dané účely. Pokud je možné daného účelu dosáhnout a úsilí na to vynaložené je přiměřené, budou zpracovávány pouze anonymizované údaje.

Omezení doby ukládání údajů a jejich mazání: Osobní údaje jsou smazány, jakmile pomine účel, pro který byly původně shromážděny, a zákonné lhůty pro jejich uchovávání nebrání jejich vymazání. Pokud v jednotlivých případech existují zájmy hodné ochrany, budou tyto údaje nadále uchovávány, dokud nebude zájem hodný ochrany právně vyjasněn.

Zabezpečení dat: Osobní údaje podléhají utajení. S údaji se zachází důvěrně a tyto údaje jsou proti neoprávněnému přístupu, nezákonné manipulaci nebo zveřejnění, jakož i proti ztrátě a zničení chráněny vhodnými organizačními a technickými opatřeními.

Věcná správnost: Osobní údaje musejí být přesné, úplné a aktuální. Na opravu zastaralých, nesprávných nebo neúplných údajů budou přijata vhodná opatření.

    3.  Zabezpečení dat

Ochrana důvěrnosti, dostupnosti a integrity údajů je základním úkolem společnosti Swietelsky. To platí i pro obchodní tajemství, údaje o zákaznících, osobní údaje a další důležité informace.

Za tímto účelem jsou zaváděna a neustále zdokonalována technická a organizační bezpečnostní opatření a to v souladu s nejnovějšími poznatky a mezinárodně uznávanými osvědčenými postupy a bezpečnostními normami.

    4.  Utajení údajů

Všichni zaměstnanci skupiny společností Swietelsky a zaměstnanci smluvních partnerů jsou smluvně zavázáni zachovávat mlčenlivost a jsou pravidelně poučováni a školeni o bezpečném zacházení s osobními a jinými důležitými údaji.

    5.  Průběžná kontrola a zlepšování

Neustálé zlepšování kvality a procesů má ve společnosti Swietelsky velmi vysokou prioritu. Existují zde definované procesy pro neustálé zlepšování kvality, které jsou již léta prověřeny také certifikací podle ISO 9001. Pomocí těchto procesů se průběžně měří a zlepšuje dodržování pokynů pro ochranu osobních údajů a platných právních předpisů a účinnost opatření na ochranu a zabezpečení osobních údajů, aby bylo možné zaručit optimální průběh opatření na ochranu osobních údajů.

 

I.  Právní informace podle GDPR

    1.  Informace podle čl. 13 GDPR

Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by společnost Swietelsky AG ráda informovala čtenáře a uživatele webových stránek o druhu, rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů. Dále jsou subjekty údajů/uživatelé prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informováni o právech, na která mají nárok.

    2.  Odpovědná právnická osoba ve smyslu článku č. 24 GDPR

Swietelsky AG (dále jen Swietelsky, MY nebo odpovědná právnická osoba)
Edlbachstrasse 10
4020 Linec

office@swietelsky.at

    3.  Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost Swietelsky nemusí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, protože se na ni nevztahuje čl. 37 odst. 1 GDPR. V souladu s důležitostí ochrany osobních údajů se společnost Swietelsky rozhodla dobrovolně jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je subjektu údajů a orgánu pro ochranu osobních údajů k dispozici jako kontaktní osoba na adrese datenschutz@swietelsky.com

    4.  Zásady ochrany osobních údajů

V našich zásadách ochrany osobních údajů je vysvětleno: 

 • jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu;
 • jak tyto informace využíváme;
 • vaše práva jako subjektu údajů

Snažili jsme se vše co nejvíce zjednodušit. 

    5.  Právní základ zpracování

Společnost Swietelsky zpracovává osobní údaje výhradně na jednom z následujících právních základů:

 • Váš souhlas
 • Na smluvním základě
 • v oprávněném zájmu

Na webových stránkách jsou údaje zpracovávány výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2021).

 • V případě použití analytických nástrojů je použití údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem) GDPR. Oprávněným zájmem při používání údajů je zlepšování webových stránek a měření úspěšnosti online reklamy.
 • Používání opatření pro IT zabezpečení ochrany osobních údajů je rovněž založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem) GDPR. Oprávněným zájmem při používání údajů je zabezpečení našich vlastních IT systémů.
 • Zásuvné moduly sociálních médií se používají pouze s daným souhlasem. Právním základem je tedy čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas je třeba udělit znovu při každém vstupu na webové stránky.

II.  Zpracovávání údajů, účely a právní základ

Společnost Swietelsky zpracovává osobní údaje zaměstnanců, partnerů, zákazníků a dodavatelů za účelem zajištění obchodní činnosti a plnění souvisejících právních i smluvních požadavků.

    1.  Zpracovávání údajů obchodních partnerů

Společnost Swietelsky zpracovává osobní údaje poskytnuté zájemci, zákazníky, dodavateli atd. za účelem přípravy nabídek a zpracování objednávek a plnění souvisejících smluvních / předsmluvních a zákonných povinností.

    2.  Kontaktování

Když nás kontaktujete, osobní údaje, které nám poskytnete, budou použity ke zpracování a vyřízení vašeho dotazu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR. Zpracování vašich údajů je nezbytné pro zpracování a zodpovězení vašeho dotazu, jinak bychom na váš dotaz nemohli odpovědět nebo v nejlepším případě jen v omezeném rozsahu.

Váš dotaz a vaše kontaktní údaje smažeme, pokud byl váš dotaz definitivně zodpovězen a neexistují žádné zákonné lhůty pro uchovávání, které by smazání bránily, např. v souvislosti s následným zpracováním smlouvy. Obvykle se tak děje po třech letech nepřetržitého kontaktu s vámi.

    3.  Žadatel

Zasláním žádosti společnosti SWIETELSKY výslovně souhlasíte s tím, že společnost SWIETELSKY zpracovává vaše osobní údaje a je oprávněna tyto údaje předávat, zpracovávat a používat v rámci společností skupiny SWIETELSKY. Předávání, zpracovávání a používání je omezeno na účely náboru zaměstnanců a personální správy.

Zpracování může probíhat také elektronicky. To platí zejména v případě, že jste podali přihlášku elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím kariérního portálu.

Pokud na základě žádosti o zaměstnání dojde k uzavření pracovní smlouvy, budou vaše předané údaje zpracovány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Pokud však nedojde k uzavření pracovní smlouvy, budou vaše dokumenty k žádosti o zaměstnání vymazány v souladu se zákonem po uplynutí šestiměsíční doby uchovávání, pokud vymazání nebrání žádné jiné oprávněné zájmy nebo souhlas s uchováváním záznamů.

Zpracování vámi předložených podkladů k žádosti je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Pokud jsou zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR poskytnuty dobrovolně v rámci řízení o žádosti, jsou zpracovávány v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b GDPR (např. zdravotní údaje, jako je stav těžce zdravotně postiženého nebo etnický původ) nebo na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR (např. zdravotní údaje, pokud jsou nezbytné pro výkon povolání).

    4.  Soubory protokolu serveru (přístupové údaje)

Z technických důvodů, zejména pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti webových stránek, zpracováváme technicky nezbytné údaje o přístupu na naše webové stránky v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. 

Přístupové údaje, které zpracováváme, zahrnují:

 • název navštívené webové stránky
 • typ použitého prohlížeče včetně verze
 • operační systém používaný návštěvníkem
 • dříve navštívená webová stránka návštěvníka (URL odkazu).
 • čas dotazu ze serveru
 • množství přenesených dat
 • název hostitele přistupujícího počítače (použitá IP adresa, v případě potřeby anonymizovaná).


 Možnost použití těchto údajů na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro účely, jako je např.

 • zajištění bezproblémového nastavení připojení webových stránek,
 • záruka pohodlného používání našich webových stránek
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a také
 • pro další administrativní účely

zajišťujeme v současné době my. Shromážděné údaje nebudou v žádném případě použity k možnosti zpětného vyhledání údajů o vaší osobě.

Přístupové údaje se automaticky smažou po 120 dnech  pokud není nutné jejich další uchovávání pro důkazní účely. V opačném případě budou údaje uchovávány až do konečného objasnění případu.

 

III.  Přenos dat

Jakékoli předávání osobních údajů příjemcům mimo skupinu společností Swietelsky Group stejně jako příjemcům ve třetích zemích EU bude probíhat pouze v souladu s platnými zákony, na zákonném základě a při dodržení nejvyšší úrovně důvěrnosti a bezpečnosti údajů.  Osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely.

Osobní údaje jsou předávány příjemcům v rámci skupiny Swietelsky Group za účelem splnění zákonných požadavků a usnadnění administrativních činností v rámci celé skupiny. I v tomto případě se převod provádí výhradně v souladu s právními rámcovými podmínkami.

Existují následující kategorie příjemců ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. e) GDPR

 • Společnosti v rámci koncernu odpovědného správce údajů
 • Subdodavatelé, generální dodavatelé, dodavatelé
 • Zpracovatelé objednávek, pokud potřebují údaje pro plnění svých daných služeb.
 • Úřady, veřejné orgány a instituce
 • Notáři, právní a daňoví poradci, poskytovatelé inkasních služeb a znalci pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Společnosti provádějící audit za účelem plnění účetních povinností
 • Pojišťovny
 • Úvěrové a finanční instituce nebo srovnatelné instituce
 • Soudy pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Smírčí soudy

    1.  Předávání údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám pro jiné účely, než které jsou uvedeny níže.

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 • jste udělili svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR,
 • zveřejnění je nezbytné v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR k ochraně zájmů společnosti a k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly zveřejněny,
 • v případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, jakož i
 • že je to právně přípustné a nezbytné podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR pro zpracování smluvních vztahů s vámi.

Společnost SWIETELSKY může vaše osobní údaje předat dodavatelům, kteří poskytují služby naším jménem v souladu s našimi pokyny.

Společnost SWIETELSKY může vaše osobní údaje sdílet také se našimi přidruženými společnostmi a partnery.

Kromě toho může společnost SWIETELSKY zveřejnit vaše osobní údaje, pokud nám to ukládá zákon, nařízení nebo pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě.

Společnost SWIETELSKY si vyhrazuje právo předat osobní údaje, které o vás máme, pokud prodáme nebo převedeme celou naši společnost nebo její část nebo aktiva (včetně případu reorganizace, zrušení nebo likvidace).

    2.  Přenos osobních dat

Společnost SWIETELSKY může vaše osobní údaje předávat i do zemí mimo zemi, kde byly informace původně shromážděny. V těchto zemích nemusí platit stejné zákony o ochraně osobních údajů jako v zemi, kde jste osobní údaje původně poskytli. Při přenosu vašich údajů do jiných zemí chráníme tyto údaje tak, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, a tyto přenosy se řídí platnými právními předpisy.

 

Země, do kterých osobní údaje předáváme se nacházejí

 • v rámci Evropské unie nebo
  • mimo Evropskou unii

Pokud předáváme osobní údaje z Evropské unie zemím nebo mezinárodním organizacím mimo Evropskou unii, předání se provádí na základě:

 • rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti;
 • V případě neexistence takového rozhodnutí na základě jiných právně přípustných důvodů, jako jsou existence právně závazného a vymahatelného dokumentu mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty, závazných interních podnikových pravidel, standardních doložek o ochraně údajů a schválených nebo certifikovaných kodexů chování.

Ve výjimečných případech mohou být údaje předávány také na základě čl. 49 GDPR:

 • čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR
  Subjekt údajů dal výslovný souhlas s navrhovaným předáním údajů poté, co byl informován o možných rizicích, která pro něj takové předání údajů bez existence rozhodnutí o odpovídající ochraně a bez vhodných záruk představují,
 • čl. 49 odst. 1 písm. b GDPR
  předání je nezbytné pro plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou právnickou osobou (správcem údajů) nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů,
 • čl. 49 odst. 1 písm. c GDPR
  předání je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené v zájmu subjektu údajů odpovědnou právnickou osobou s jinou fyzickou nebo právnickou osobou.

 

IV.  Práva subjektu údajů

 • Máte právo:
  požádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s článkem 15 GDPR. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a případně smysluplné informace o příslušných podrobnostech;
 • v souladu s čl. 16 GDPR neprodleně požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které jsme uložili;
 • v souladu s článkem 17 GDPR požádat o výmaz vašich osobních údajů, které uchováváme, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • v souladu s čl. 18 GDPR požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování je protiprávní, vy ale vznášíte námitku proti jejich výmazu a my údaje již nepotřebujeme, nicméně je potřebujete vy pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
 • v souladu s čl. 20 GDPR získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné zodpovědné osobě (správci údajů);
 • podle čl. 21 GDPR, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímému marketingu. V druhém případě máte všeobecné právo na námitku, které uplatňujeme bez nutnosti uvedení konkrétní situace.
 • v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat svůj souhlas, který jste nám jednou udělili. To má za následek, že v budoucnu již nebudeme moci pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu.
 • v souladu s čl. 77 GDPR si stěžovat u dozorového úřadu na nezákonné zpracování vašich údajů z naší strany. Za tímto účelem se zpravidla můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na ústředí naší společnosti.

    1.  Uplatnění práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů, jehož údaje společnost Swietelsky zpracovává, má možnost kdykoli se na výše uvedená práva subjektu údajů odvolat a uplatnit je u společnosti Swietelsky.

Chcete-li uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete kdykoli napsat na adresu datenschutz@swietelsky.com{e-mail.

Přání subjektu údajů nemůžeme vyřizovat, aniž bychom nejprve úspěšně zjistili jeho totožnost. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste nám při zjišťování vaší totožnosti pomohli.

    2.  Právo na podání stížnosti

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje předpisy o ochraně osobních údajů nebo že byla jinak porušena vaše práva na ochranu osobních údajů, můžete si stěžovat u dozorového úřadu.

Příslušným dozorovým úřadem pro společnost Swietelsky AG je:

Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů: Tel: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

V.  Soubory cookie všeobecně

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, aby byla naše internetová prezentace uživatelsky přívětivější a funkčnější. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení.

Soubory cookie jsou malé datové balíčky, které si váš prohlížeč vyměňuje s webovým serverem, když navštívíte naše webové stránky. Nezpůsobují žádnou škodu a slouží pouze k rozpoznání návštěvníka webových stránek. Soubory cookie mohou ukládat pouze informace poskytnuté vaším prohlížečem, tj. informace, které jste sami zadali do prohlížeče nebo které jsou k dispozici na webových stránkách. Soubory cookie nemohou aktivovat kód a nelze je použít k přístupu k vašemu koncovému zařízení. Při příští návštěvě našich webových stránek pomocí stejného koncového zařízení mohou být informace uložené v souborech cookie následně odeslány buď nám („soubor cookie první strany“), nebo webové aplikaci třetí strany, které soubor cookie patří („soubor cookie třetí strany“).  Prostřednictvím uložených a zpětně zaslaných informací příslušná webová aplikace rozpozná, že jste již webovou stránku spustili a navštívili pomocí prohlížeče vašeho koncového zařízení. 

Podle účelu a funkce dělíme soubory cookie do následujících kategorií:  

Technicky nezbytné soubory cookie pro zajištění technického provozu a základních funkcí našich webových stránek. Tyto typy souborů cookie se používají například k udržování vašich nastavení při procházení webových stránek; nebo mohou zajistit, aby byly důležité informace zachovány po celou dobu relace (např. přihlášení, nákupní košík).

Statistické soubory cookie k pochopení interakce návštěvníků s našimi webovými stránkami prostřednictvím anonymního shromažďování a analýz informací. Získáváme tak cenné poznatky pro optimalizaci webových stránek i našich produktů a služeb.

Marketingové soubory cookie k nastavení cílených reklamních aktivit pro uživatele na našich webových stránkách.

Neklasifikované soubory cookie jsou soubory cookie, na jejichž klasifikaci v současné době spolupracujeme s jednotlivými poskytovateli souborů cookie.

Soubory cookie také dělíme na relační a trvalé podle toho, jak dlouho jsou uloženy. Soubory cookie v rámci dané relace ukládají informace používané během aktuální relace prohlížeče. Tyto soubory cookie se automaticky vymažou po zavření prohlížeče. V koncovém zařízení nezůstanou žádné informace. Trvalé soubory cookie ukládají informace mezi dvěma návštěvami webových stránek. Tyto informace slouží k tomu, abyste byli při příští návštěvě rozpoznáni jako vracející se návštěvníci a webová stránka na ně odpovídajícím způsobem reagovala. Životnost trvalého souboru cookie určuje poskytovatel souboru cookie.

Právní základ pro používání technicky nezbytných souborů cookie vychází z našeho oprávněného zájmu na technicky bezchybném provozu a bezproblémové funkčnosti našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Bez těchto souborů cookie nemohou naše webové stránky správně fungovat. Používání statistických a marketingových souborů cookie vyžaduje váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete do budoucna kdykoli odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Souhlas je dobrovolný. Pokud souhlas neudělíte, nevzniknou vám žádné nevýhody.

Svůj internetový prohlížeč můžete také nastavit tak, aby se soubory cookie obecně neukládaly do vašeho koncového zařízení nebo abyste byli pokaždé dotázáni, zda souhlasíte s ukládáním souborů cookie. Po nastavení souborů cookie je můžete kdykoli odstranit. Podrobné informace o tom, jak to vše funguje, najdete v nápovědě vašeho prohlížeče.   

Upozorňujeme vás, že celková deaktivace souborů cookie může vést k omezení funkčnosti našich webových stránek.  

VI.  Google Tools

    1.  Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie ohledně vašeho používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google do USA a tam se ukládají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme vás na skutečnost, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: Doplněk prohlížeče pro zakázání služby Google Analytics.

Zpracování je založeno na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

   Anonymizace IP adresy

Na těchto webových stránkách používáme funkci “Aktivace anonymizace IP adresy”. To však znamená, že vaše IP adresa je společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

    2.  Google Tag Manager (Správce značek Google)

Tyto webové stránky používají službu Správce značek Google. Tato služba umožňuje spravovat značky webových stránek prostřednictvím plochy. Správce značek Google implementuje pouze značky. Nejsou nastaveny žádné soubory cookie a nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Správce značek Google spouští další značky, které mohou případně shromažďovat údaje. Správce značek Google nemá k těmto údajům přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstává v platnosti pro všechny sledovací značky, pokud jsou implementovány pomocí funkce Správce značek Google. Další informace o Správci značek Google najdete na tomto odkazu: Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

Uživatel má možnost zabránit odesílání všech značek ze Správce značek Google. Za tímto účelem musí uživatel kliknout na níže uvedený odkaz pro odhlášení a umístit do svého prohlížeče deaktivační soubor cookie pro Správce značek Google.

Další informace naleznete v pokynech pro použití na adrese Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

    3.  Google Maps (Mapy Google)

Tyto webové stránky používají rozhraní Mapy Google k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Při používání služby Mapy Google společnost Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o tom, jak návštěvníci používají mapové funkce. Další informace o zpracování osobních údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google  V Centru ochrany dat můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů.

Podrobné pokyny ke správě vlastních dat v souvislosti s produkty Google naleznete zde.

VII.  Sociální média a Nástroje třetích stran

Současnou diskusi o ochraně osobních údajů na sociálních sítích bereme velmi vážně, protože sami provozujeme výstupy na sociálních sítích, abychom uživatele, kteří jsou tam aktivní, informovali o naší nabídce služeb. Konkrétní sociální média, která k tomuto účelu používáme, jsou na našich webových stránkách znázorněna logem. V této souvislosti bychom rádi uvedli, že vzhledem k platné judikatuře máme společnou odpovědnost s příslušným provozovatelem sociální sítě ve smyslu článku 26 GDPR. Přijali jsme k tomu potřebná opatření, pokud nám to tedy poskytovatel umožnil. Primární odpovědnost podle GDPR za zpracování osobních údajů v příslušné sociální síti nese příslušný provozovatel dané sociální sítě.

V případě uplatnění práv subjektu údajů upozorňujeme na skutečnost, že toto uplatnění je třeba provést přímo u samotných sociálních sítí. My jako provozovatel nerozhodujeme o zpracování údajů na sociální síti. Přístup k osobním údajům uživatelů má pouze příslušný poskytovatel, a proto pouze on může přijímat přímá opatření. 

Platí zde příslušné smluvní podmínky sociální sítě.

Údaje uživatelů mohou být na sociálních sítích zpracovávány pro reklamní účely a průzkum trhu. Uživatelské profily lze mimo jiné vytvářet na základě různých zájmů uživatelů. Uživatelské profily lze následně využít například k umístění cílené reklamy v rámci sociálních médií i mimo ně. Pro tyto účely používají sociální média také soubory cookie, ve kterých je uloženo chování a zájmy uživatelů. Kromě toho mohou tyto uživatelské profily obsahovat také údaje o uživatelích jako členech příslušných sociálních médií, pokud jsou k nim přihlášeni.

Podrobný popis příslušného zpracování údajů a možnosti vznést námitku nebo odvolání naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě.

VIII.  Šifrování SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme nejmodernější postupy šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.  Šifrované připojení poznáte podle řetězce znaků „https:// “ a symbolu zámku v liště prohlížeče.

IX.  Změny nebo doplňky 

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést změny nebo doplnění obsahu těchto informací. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo nejsou správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstávají touto skutečností nedotčeny.