Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Podnikání a compliance

Podnikatelská činnost skupiny SWIETELSKY se vyznačuje vysokým stupněm odpovědnosti vůči státu a společnosti. Dodržování právních rámcových podmínek v celém koncernu a dalších etických standardů je předpokladem k tomu, abychom si u svých zadavatelů, investorů a obchodních partnerů zachovali pověst vysoce uznávaného, spolehlivého, kompetentního a důvěryhodného partnera.

Samozřejmostí je pro nás rozhodné vystupování proti korupci a proti takovému chování, které je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, jakož i dodržování zásad ochrany osobních údajů. Našim investorům, ale i konkurentům garantujeme férovost, respekt a integritu v rámci celé naší společnosti, a proto také zcela jasně odmítáme negativní projevy, jako jsou například porušování hospodářské soutěže, korupce nebo narušování soukromí.

Vysoký důraz klademe rovněž na dodržování veškerých pracovních a sociálních standardů. Vedle naší vlastní angažovanosti se v této oblasti snažíme přimět i subdodavatele a obchodní partnery, aby si stanovili stejně vysoká kritéria. Důležitým prvkem pro dosažení společných cílů je pro nás dodržování lidských práv a využití a podpora diverzity a rovnosti šancí.

O cílech společnosti SWIETELSKY z oblasti podnikání a dodržování etického kodexu, jakož i o dalších tématech se více dočtete v naší Zprávě o trvalé udržitelnosti.

  1. Etický kodex, strana 59
  2. Organizační zakotvení, strana 60
  3. Antikorupce a spravedlivá hospodářská soutěž, strany 60 - 63
  4. Ochrana dat, strana 63
  5. Dodržování lidských práv, strana 64
  6. Různorodost a rovnosti šancí v kontextu compliance, strana 65
  7. Náš příspěvek k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs), strana 65
Mag. Gernot Reiter, CSE, vedoucí oddělení compliance a ochrany dat (CCO)
„Trvale rentabilní obchodní vztahy předpokládají dodržování zákonů, vzájemnou důvěru a orientaci na vytváření hodnot. Dodržování předpisů není žádným ‚módním výstřelkem‘, nýbrž předpokladem trvale udržitelného úspěchu celého podniku, který je v zájmu všech interních a externích zainteresovaných stran.“

Mag. Gernot Reiter, CSE, vedoucí oddělení compliance a ochrany dat (CCO)

Kontakt

Etický kodex

Stejně jako doposud bychom i v budoucnu byli rádi, aby nás naši obchodní partneři z veřejného i obchodního sektoru vnímali jako spolehlivou a kompetentní společnost. Proto klademe vysoký důraz na to, abychom se nejen vůči všem akcionářům, ale i vůči našim konkurentům chovali vždy s respektem, férově a čestně. Jako vodítko jsme sepsali etický kodex, který představuje námi uzavřené hodnoty a které by měl být vnímán jako podklad pro bezchybné jednání z hlediska morálky, etiky a práva v celém koncernu SWIETELSKY. Dokument, který je na tomto místě k dispozici ke stažení, je a bude v podrobné formě zpřístupněn všem zaměstnancům a také všem relevantním partnerům.

Systém nahlašování pro oznamování nesprávného jednání ve společnosti Swietelsky

Společnost Swietelsky AG se ve svém platném Etickém kodexu jasně a bezpodmínečně zavazuje k dodržování všech platných zákonů a pravidel. Proto se snažíme o to, abychom byli schopni co nejrychleji identifikovat a objasnit případná pochybení ve společnosti a přijmout nezbytná nápravná opatření. Otevřená komunikace v naší skupině společností je základním předpokladem pro oznamování a objasňování nesprávného jednání. Vedení společnosti Swietelsky proto vybízí všechny své obchodní partnery, aby bez odkladu nahlásili jakékoli podezření na pochybení. Za tímto účelem společnost Swietelsky AG nabízí webový systém nahlašování pro podávání oznámení v souladu se směrnicí (EU) 2019/1937 ("směrnice EU o whistleblowingu"), pomocí kterého lze podezření na nesprávné jednání snadno a rychle nahlásit. Tento systém je dostupný nepřetržitě a z libovolného místa. Anonymita oznamovatele je plně zaručena a při korektním oznámení je oznamovateli poskytnuta plná ochrana. Zprávy je také možné podávat neanonymní formou. Úmyslné nepravdivé oznámení však může vést k pracovněprávním a trestněprávním postihům.

Hlášení lze podávat zde:

Systém nahlašování