Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Naše filozofie

Ze strany SWIETELSKY přichází do oblasti hospodářství, životního prostředí a do celé společnosti množství pozitivních impulsů. Cílem celého našeho podniku je dlouhodobé vytváření hodnot.

Příčinou dlouhodobého pozitivního vývoje celé naší společnosti bylo neustálé rozšiřování rozsahu činností a ochota našich zaměstnanců k neustálému dalšímu vzdělávání z důvodu stále se zvyšujících nároků.

Naše zkušenosti, které jsme nashromáždili při zajišťování mnoha stavebních projektů, využíváme při práci na nových projektech a společnost SWIETELSKY tak může neustále optimalizovat veškeré svoje činnosti. Tento kontinuální proces zvyšování kvality a rozvoje inovativních řešení je doplňován vlastním vývojem a aktivní účastí na výzkumných projektech.

Příspěvky ke zvyšování kvality života

Z důvodu své obchodní činnosti přispívá společnost SWIETELSKY značnou měrou také ke zvyšování kvality života v obcích. Bytové komplexy, sportovní zařízení či parky vytvářejí nový obytný prostor a moderní infrastrukturu. O způsobu a rozsahu jejich provedení nerozhoduje většinou SWIETELSKY, nýbrž investor. Přesto však může naše společnost přispět ke spokojenosti uživatelů kvalitou provedených stavebních prací a vytvářet tak přidanou hodnotu pro celou společnost. Toto pravidlo platí na všech trzích a ve všech oborech činnosti našeho podniku stejnou měrou.

Odpovědnost v roli zaměstnavatele a obchodního partnera

Ve stavebním odvětví pracuje velké množství lidí. Společnost SWIETELSKY má tedy jako zaměstnavatel značný význam. Zajištěním kvalifikovaných pracovních míst poskytujeme našim zaměstnancům nejen obživu, nýbrž značnou měrou přispíváme také ke zvyšování kupní síly v oblastech, kde právě působíme. V neposlední řadě mají tyto regiony prospěch i z daní a odvodů zaměstnanců, jakož i celého podniku. Prostřednictvím našich zaměstnanců přispíváme značnou měrou také na platby sociálního a zdravotního pojištění. Společnost SWIETELSKY se jako mezinárodní koncern hlásí také ke svým daňovým závazkům vůči zemím a regionům, ve kterých rozvíjí svoji činnost.

Obzvláště důležité je pro nás férové a uctivé jednání s našimi obchodními partnery, dodavateli a subdodavateli. I oni značnou měrou přispívají k úspěchům našeho podniku, a to za předpokladu oboustranně výhodné spolupráce. Naším cílem je poskytovat našim zákazníkům, spolupracovníkům, dodavatelům a obchodním partnerům pocit jistoty, který je nezbytný pro trvalé obchodní vztahy, založené na oboustranné důvěře.

Myšlení z hlediska trvale udržitelného rozvoje, organický růst

Společnost SWIETELSKY přemýšlí v každém ohledu z dlouhodobého hlediska. V popředí stojí nikoliv rychlá expanze, nýbrž organický růst celého podniku. Tomuto cíli odpovídá rovněž naše decentralizovaná struktura, která staví na vlastní odpovědnosti všech zaměstnanců a na jejich účasti při dosahování úspěchů celého našeho podniku. Naši zaměstnanci mají vysokou motivaci a spoluodpovědnost za veškerou naši činnost.

Chceme vytvářet obytný prostor s výhledy do budoucna a trvale udržitelnou infrastrukturu. Přispěním našich odborných znalostí v oblasti dřevěných staveb chceme pod značkou SWIEtimber pomáhat našim zákazníkům také ve funkci neutrálního poradce z oblasti stavebních materiálů. S ohledem na náš každodenní pracovní život je naším cílem v mezinárodním měřítku etablovat pozitivní pohled na nás jakožto zaměstnavatele a podpořit tak firemní kulturu, kterou vyznává celý náš koncern. 

Digitalizace jako hnací síla inovací

Je zcela jasné, že inovace v souvislosti s digitalizací je bezpochyby důležitou hnací silou celého odvětví, jakož i celé společnosti SWIETELSKY. Ve srovnání s ostatními odvětvími existují ve stavebním průmyslu z hlediska digitalizace procesů ještě značné rezervy. Na významu nabývá také recyklace a s ní spojená snaha omezit propojení mezi hospodářským růstem a spotřebou surovin.  

O cílech společnosti SWIETELSKY i o dalších tématech se více dočtete v naší Zprávě o trvalé udržitelnosti

  1. Trvale udržitelná prosperita a vytváření infrastruktury, strana 53 – 56
  2. Rizikový management, strana 56
  3. Hlavní témata podniku, strana 56
  4. Řetězec vytváření hodnot a řetězec dodávek, strana 56
  5. Náš příspěvek k důležitým cílům vývoje, strana 58

Dr.-Ing. Monika Ehlers, vedení divize, digitální rozvoj podniku
„BIM může rozhodujícím způsobem zlepšit stavební procesy také v kontextu trvalé udržitelnosti. Mým úkolem je koordinovat a cíleně podporovat náš pokrok v této oblasti na různých rovinách.“

Dr.-Ing. Monika Ehlers, vedení divize, digitální rozvoj podniku