Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Ekologie a ochrana zdrojů

Stavební sektor je odvětvím s velkou spotřebou zdrojů a energií, které podstatným a výrazným způsobem ovlivňuje celé životní prostředí. Společnost SWIETELSKY se snaží používat ve všech fázích projektu šetrné postupy, jakož i ekologická zařízení a stroje. Neustále se snažíme o ochranu ovzduší, vody, energie a půdy, o optimalizaci materiálové a logistické náročnosti a o udržování emisí na co nejnižší úrovni.

Nelitujeme námahy vynaložené na důsledné dodržování ekologických předpisů a zákonů, které se nás na všech trzích a ve všech odvětvích týkají, abychom zabránili negativním dopadům naší činnosti na člověka a na přírodu.

Z tohoto důvodu se průběžně informujeme o stavu výzkumu a technického pokroku, podílíme se na specifických výzkumných projektech a sledujeme vývoj mezinárodní legislativy. Toto vše je důležité i proto, abychom společnost SWIETELSKY ochránili před sankcemi, peněžními pokutami a před poškozením firemního jména. Především je třeba dbát na správnou manipulaci s nebezpečnými látkami. Kontaminace stavenišť nebo výrobních prostor může výrazně poškodit životní prostředí a v případě nařízené sanace nebo z důvodu výpadku výroby vznikají obrovské náklady.

Na porušování zákonů a předpisů na ochranu životního prostředí ze strany našich subdodavatelů a dodavatelů sice nemáme vždy přímý vliv, ale vzhledem k úzkým obchodním vztahům je společnost SWIETELSKY s následky takového jednání nepřímo propojena, což může poškodit její dobrou pověst. Proto se pokud možno co nejvíce snažíme pozitivně ovlivňovat naše dodavatele a subdodavatele v Rakousku například tím, že by měli dodržovat náš etický kodex.

Především kvůli naší činnosti v horských regionech se společnost SWIETELSKY zajímá také o protierozní ochranu, kterou se snaží zajišťovat technickými a biologickými postupy. Pro tento účel využívá inovativní, lokální řešení, která byla v mnoha případech i patentována. To vše je součástí naší snahy vyhovět veškerým národním a mezinárodním zákonným požadavkům a plnit nejvyšší možné standardy. Těší nás proto, že v letošním ani v loňském hospodářském roce nebyly společnosti SWIETELSKY uloženy žádné peněžní či nepeněžní pokuty kvůli nedodržování zákonů a vyhlášek na ochranu životního prostředí.

O ekologii a ochraně zdrojů u společnosti SWIETELSKY a také o dalších tématech se více dočtete v naší Zprávě o trvalé udržitelnosti.

  1. Organizační zajištění, strana 89
  2. Energie a emise, strana 89 - 91
  3. Materiál a odpad, strana 91 - 95
  4. Náš příspěvek k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs), strana 95
Ing. Jürgen Müller, vedení divize prodeje dřevěných staveb
„Dřevo je materiálem minulosti i budoucnosti a je důležitou součástí moderní architektury. Je trvalé, stabilní, odolné vůči požáru, prefabrikované, bez emisí, přírodní a kombinovatelné. Značkou SWIEtimber jsme rozšířili naše kompetence i v oboru dřevostaveb a jsme pro naše zákazníky partnerem v oblasti nejrůznějších stavebních materiálů.“

Ing. Jürgen Müller, vedení divize prodeje dřevěných staveb

Klaus-Peter Pichlwanger, management kvality
„Jako společnost, která výstavbu realizuje, využíváme možností našeho vlivu a v celém řetězci vytváření hodnot přispíváme k realizaci stavebních záměrů, které jsou šetrné ke všem přírodním zdrojům. Škodám na životním prostředí je třeba zabránit jak z ekologického, tak i z ekonomického hlediska."

Klaus-Peter Pichlwanger, management kvality